Pracovní skupiny

Společnost má vedle výboru a aprobační komise dvě stálé pracovní skupiny – aktuárskou a vzdělávací. Všechny tyto orgány společnosti mohou v případě potřeby vytvářet pro konkrétní účely další pracovní skupiny, které pak spolupracují se svým zřizovatelem, t. j. příslušným orgánem ČSpA, a sdílí s ním své výsledky, které nakonec zřizovatel posuzuje a přijímá, nebo dává k dopracování, nebo s nimi dále jinak nakládá. Konkrétní složení pracovních skupin je na zřizujícím orgánu a pracovní skupiny se nemusí omezovat na členy zřizujícího orgánu. Konečnou odpovědnost za výsledky má zřizovatel pracovní skupiny.

Aprobační komise

PS Syllaby VŠ

Aprobační komise hledá se vedoucí a členy pracovní skupiny, která by pracovala na implementaci Core Syllabu AAE a na mapování jak syllaby vysokých škol Core Syllabu odpovídají.

PS CERA

 • Michal Gerthofer (předseda)

Cílem pracovní skupiny je zavést CERA certifikaci. Pracovní skupinu zřídil přímo výbor společnosti, tematicky zapadá k Aprobační komisi, neboť jde o další certifikační proces.

Významné výstupy:

Související sdělení

Pracovní skupina vzdělávací

Vzdělávací pracovní skupina zejména organizuje vzdělávací akce pořádané ČSpA. Nejvýznamnější událostí je Jarní aktuárské setkání, dvoudenní seminář s mezinárodní účastí, kterého se pravidelně účastní více než 100 aktuárů. Aktuárský seminář pořádaný ve spolupráci s Matfyzem pak přináší cca 20 krát za rok možnost vzdělávání pro budoucí i současné aktuáry.

Aktuální složení skupiny:

 • Zdeněk Roubal (předseda)
 • Michal Pešta
 • Vít Šroller
 • Zuzana Valentová
 • Kamil Žák

PS CPD – celoživotní vzdělávání

 • Zdeněk Roubal
 • Kamil Žák

Významné výstupy

Související sdělení

Aktuárská pracovní skupina

Hlavní odbornou pracovní skupinou je Aktuárská pracovní skupina. Členem aktuárské pracovní skupiny se může stát kterýkoliv člen společnosti aktuárů, který má zájem aktivně přispívat k činnosti skupiny. Případní zájemci o členství ve skupině či mimořádnou účast na jednání skupiny kontaktují organizátora. Témata k činnosti zadává buď výbor společnosti nebo navrhuje jakýkoliv člen pracovní skupiny.

Pracovní skupina je též platformou pro přenos informací z AAE a IAA od zástupců nominovaných ČSpA.

Pracovní skupina v případě potřeby vytváří podskupinky pro řešení či diskuzi jednotlivých témat. Jde například o podskupinu k IFRS 17, k testování dostatečnosti rezerv (ŽP či NP) či k standardu ESAP3 Aktuárská praxe v ORSA, kde dokonce došlo k rozdělení na několik podpodskupinek (ale protože v ČSpA nelpíme na oslovování plnými tituly, všem výše zmíněných říkáme pracovní skupiny).

Z principu fungování Aktuárské PS a většiny podskupiny nemůže být nikdy seznam členů kompletní a aktuální a proto jsou zde vypsáni jen ti, na které se můžete obracet v případě, pokud se chcete jednání skupiny (z) účastnit nebo se skupinou potřebujete něco projednat.

Organizační výbor aktuárské pracovní skupiny

 • Miroslav Šimurda (předseda)
 • Petr Pošta
 • Martin Jusko

Aktuálně jsou otevřené následující pracovní skupiny, které spadají pod aktuárskou pracovní skupinu:

Pracovní skupina IFRS 17

 • Petr Sotona (předseda)

Pracovní skupina implementace k ISAP 5 a ISAP 6

Příprava na lokalizaci ISAP5 – Insurer Enterprise Risk Models a ISAP6 – Enterprise Risk Management Programs and IAIS Insurance Core Principles.

Mapování obsahu standardů včetně relevantních standardů mezinárodní asociace regulátorů pojišťoven (IAIS), tzv. Insurance Core Principles (ICP). Konkrétně jde o ICP8 – Risk Management and Internal Controls a ICP16 – Enterprise Risk Management for Solvency Purposes.

 • Miroslav Šimurda (předseda)

PS Pojistný matematik X.0 aneb budoucnost aktuárské profese

 • Jakub Šiška (předseda)

Související sdělení

Pracovní skupiny, které činnost již ukončily

Pracovní skupina pro oslavy 100. výročí Společnosti

Organizační výbor:

 • Aleš Král
 • Miroslav Šimurda
 • Jan Šváb
 • Marcela Vítková
 • Kateřina Vlčková

Průběžná informace k organizaci oslav.

Pracovní skupina LAT životní pojištění

 • Tomáš Strašák (předseda)

Pracovní skupina ORSA projekce

 • Marcela Vítková (předseda)

Pracovní skupina ORSA rizikový profil

 • Jiří Potužil (předseda)

Pracovní skupina ORSA technické rezervy

 • Aleš Král (předseda)

Zápisy z této pracovní skupiny naleznete v jednom souboru. Pracovní skupina již neplánuje další setkání.

Pracovní skupina pro ESAP3 (2016)

 • Miroslav Šimurda (předseda)
 • Aleš Král
 • Šárka Kudlerová
 • Petr Pošta
 • Jiří Potužil
 • Marcela Vítková
 • Jana Zelinková

Pracovní skupina působila již v době, kdy AAE ESAP3 připravovala. Připomínky ČSpA byly zohledněny ve finální verzi Evropského standardu. Pracovní skupina dále diskutovala nejrůznější aspekty ORSA a další témata. Nakonec se tato pracovní skupina transformovala do výše uvedených tematických pracovních skupin a zabývá se jen transpozicí ESAP3 (Actuarial practice in relation to the ORSA process under Solvency II) do interní legislativy naší společnosti.

Pracovní skupina pro ESAP1 a ESAP2

Složení: V. Unzeitigová (předsedkyně), P. Bohumský, M. Vítková, D. Chládková, L. Mašková, J. Kořistka

Pracovní skupina měla za úkol připravit implementaci ESAP1 (General actuarial practice) do interní legislativy společnosti jako SAP1 (Obecná aktuárská praxe). Brzy se ukázalo, že je potřeba revidovat celou strukturu řídící dokumentace a tak skupina připravila pravidla pro vydávání odborných zásadetický kodex, novelizovala pracidla pro disciplinární řízení. Než svou činnost ukončila, vydala AAE ještě ESAP2 (Actuarial function report under directive 2009/138/EC). I ten tato pracovní skupina připravila k implementaci jako SAP2 (Zpráva aktuárské funkce dle Solventnosti II).

Pracovní skupina LAT neživotní pojištění (2014-2016)

Složení: Josef Dúcky, Petr Jedlička, Václav Masner, Tomáš Petr, Radek Řezanka, Vít Šroller, Jan Šváb (předseda), Jiří Thomayer, Jan Tláskal

Pracovní skupina působila od listopadu 2014 do konce roku 2016. Provedla revizi směrnice č. 5 Postačitelnost technických rezerv neživotního pojištění z roku 2005, kterou aktualizovala podle vývoje legislativního prostředí a zapracovala nejlepší praxi provádění testů postačitelnosti NP na trhu. Nová směrnice byla schválena s účinností od 1.1.2017. Vznikl také doprovodný dokument s komentáři. Aktuální verzi směrnice je v menu Profese / Směrnice a doporučení.

Pracovní skupiny k roli aktuárů (2014) a ke střetům zájmů v rámci aktuárské činnosti (2015)

Složení 2014: Dana Chládková, Marcela Vítková, Miroslav Šimurda, Jan Šváb (předseda)
Složení 2015: Dana Chládková, Vlaďka Unzeitigová, Marcela Vítková, Pepa Lukášek, Miroslav Šimurda, Karel Veselý

Tyto dvě pracovní skupiny na sebe navazovaly a pracovaly i v obdobném složení. Nejprve vznikla matice činností a potřebné kvalifikace s komentářem. Byla posbírána zpětná vazba od členů ČSPA s osvědčením. Výstup je zveřejněn mezi publikacemi ČSpA, byl prezentován a předán partnerům v celotržním projektu implementace Solventnosti II (ČAP, MF a ČNB). ČNB přišla s podnětem mapovat střety zájmů. K dispozici je archiv dokumentů.

Koncem roku 2014 začala pracovat PS pro střety zájmů v mírně obměněném složení. Výstupy byly k dispozici koncem roku 2015. Vznikla matice střetů zájmů mezi aktuárskými činnostmi definovanými v předchozím kroku s komentářem. Použití výstupů této aktivity vidíme především v pomoci s identifikací souběhů aktuárských činností v pojišťovnách, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a v pomoci se specifikací přístupu k těmto souběhům. Identifikace příležitostí k realizaci střetů zájmů v pojišťovně a specifikace konkrétních přístupů k jejich řešení je podle nás prvním krokem k naplnění regulatorních požadavků Solventnosti 2. Výsledky této aktivity byly publikovány v Pojistných rozpravách 34.

Pracovní skupina pro nový web

Mimo rámec aktuárské a vzdělávací pracovní skupiny, působila pracovní skupina pro nový web.