Zpracování osobních údajů

Spolek Česká společnost aktuárů se sídlem Sokolovská 83, 186 75 Praha 8, IČO 49276034 zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 3580 (dále jen „Spolek“) zpracovává na tomto webu osobní údaje.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Osobní údaje jsou poskytovány třetím stranám pouze v odůvodněných případech. Příjemci těchto osobních údajů mohou být smluvní partneři Spolku a zpracovatelé, které Spolek potřebuje k zajištění chodu webu (například dodavatelé informačních technologií).

Pokud je to nutné, osobní údaje Uživatele může Spolek poskytnout dalším subjektům, pokud to Spolku ukládají právní předpisy.

Spolek neprovádí tzv. profilování ani automatizované rozhodování na základě zpracovávaných osobních údajů.

Spolek na tomto webu zpracovává osobních údaje v následujícím rozsahu:

E-mail, jméno, příjmení, telefon

E-mailová adresa, jméno, příjmení a telefon jsou získány prostřednictvím kontaktního formuláře. Osobní údaje jsou získány v rozsahu, v jakém je Uživatel poskytl.

Osobní údaje jsou získány a zpracovány za účelem kontaktování Uživatelů, profilování zákazníků a zasílání nabídek.

Osobní údaje jsou zpracovány do doby, dokud souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatel neodvolá.

IP adresa

Logování IP adres probíhá na straně webového serveru. Logy IP adres neumožňují jednoznačnou osobní identifikaci Uživatele.

Soubory s logy IP adres procházejí rotací a nejstarší log je pravidelně mazán v intervalu 6 měsíců.

Uživatelova práva související se zpracováním a ochranou osobních údajů

  • Právo na přístup – Uživatel má právo požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje správce zpracovává.
  • Právo aktualizovat své osobní údaje – uživatel má právo vyžádat si po správci přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
  • Právo na výmaz – uživatel má právo požadovat po správci výmaz osobních údajů. Správce výmaz provede, pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Spolku.
  • Právo na přenos osobních údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů má uživatel právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, http://www.uoou.cz/.