Orgány společnosti

Hlavní orgány společnosti definují a pravidla jejich fungování určují stanovy společnosti.

Valná hromada

Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, většinou druhé úterý v prosinci. V případě potřeby se koná mimořádná valná hromada v průběhu roku.

Pravidla týkající se valné hromady určují stanovy společnosti v odstavcích 19 až 25.

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSpA. Přísluší jí:

 • určovat hlavní směry činnosti,
 • schvalovat zprávu výboru o činnosti,
 • schvalovat zprávu revizní komise,
 • změnit počet členů výboru a revizní komise, popřípadě i počet náhradníků těchto orgánů, s přihlédnutím k počtu členů,
 • volit členy výboru a revizní komise, jakož i jejich náhradníky, a odvolávat je na jejich žádost nebo neplní-li své funkce,
 • volit čestné členy,
 • rozhodovat o odvolání ve věcech členství a proti rozhodnutím výboru,
 • usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních a určovat výši zápisného i členských příspěvků,
 • usnášet se na stanovách a jejich změnách, jakož i rozhodovat o zániku ČSpA nebo o její přeměně.

Související sdělení

Výbor

Výbor se schází přibližně jednou za měsíc.

Pravidla týkající se výboru určují stanovy společnosti v odstavcích 16 až 29.

Výbor ČSpA je jejím statutárním orgánem a řídí její činnost, pokud to není vyhrazeno valné hromadě. Výbor má 9 členů. Funkční období výboru je tříleté. Za výkon své funkce výbor odpovídá valné hromadě. Za členy výboru, kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává výbor náhradníky zvolené valnou hromadou. Kooptovat náhradníky nelze.. Výbor volí ze svého středu předsedu výboru ČSpA. Jednotlivým svým členům může výbor svěřit trvalé obstarávání některých záležitostí.

Schůze výboru svolává a řídí předseda výboru podle potřeby, nejméně však třikrát do roka, jakož i vždy do dvou týdnů poté, co o to byl požádán alespoň třetinou členů výboru. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna aspoň polovina jeho členů. Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. Nemůže-li předseda výboru z dočasných důvodů vykonávat svou funkci, zvolí výbor dočasného zástupce. Při překážce trvalejšího rázu zvolí výbor dle svého uvážení buď nového předsedu výboru, anebo pověří některého svého člena stálým zatupováním předsedy výboru až do odpadnutí překážky. Výbor vyhotoví zápis ze zasedání výboru do třiceti dnů od jeho ukončení. Výbor poskytne na žádost člena zápis k nahlédnutí.

Výbor je povinen minimálně jednou ročně předložit valné hromadě zprávu výboru o činnosti.

Zápisy z jednání výboru ČSpA jsou přístupné pro členy společnosti po přihlášení: zápisy z jednání výboru.

Aktuální složení výboru je:

 • Jan Šváb (předseda)
 • Petr Bohumský
 • Libuše Haubeltová
 • Jan Kořistka
 • Aleš Král
 • Miroslav Šimurda
 • Monika Šťástková
 • Pavel Zimmermann
 • Kamil Žák

Revizní komise

Pravidla týkající se revizní komise určují stanovy společnosti v odstavci 30.

Revizní komise je kontrolním orgánem ČSpA. Je oprávněna kontrolovat hospodářskou činnost a plnění úkolů ČSpA, zejména se vyjadřuje k účetní závěrce. Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do účetních a jiných dokladů ČSpA a vyžadovat od výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Revizní komise odpovídá valné hromadě a je nezávislá na ostatních orgánech ČSpA. Členy revizní komise se nemohou stát členové výboru ani osoby jim blízké. Revizní komise je tříčlenná. Je volena na funkční období shodné s funkčním obdobím výboru. Za členy revizní komise, kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává komise náhradníky zvolené valnou hromadou. Kooptovat náhradníky nelze. Revizní komise minimálně jedenkrát ročně podává zprávu o své činnosti valné hromadě.

Aktuální složení revizní komise je:

 • Petr Jedlička
 • Josef Lukášek
 • David Sviták

Aprobační komise

Valná hromada ve smyslu bodu 31 zřizuje aprobační komisi. Aprobační komise je stálá komise, jejímž úkolem je rozhodovat o vydání osvědčení členu ČSpA, který o to požádá. Činnost komise se řídí pravidly pro udělování osvědčení přijatými valnou hromadou. Proti rozhodnutí aprobační komise je možné se do dvou měsíců odvolat k valné hromadě ČSpA. Aprobační komise má 11 členů. Jednací řád aprobační komise schvaluje výbor. Valná hromada volí členy aprobační komise na návrh výboru. Funkční období členů komise je 4 roky. Za členy aprobační komise, kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává komise náhradníky zvolené valnou hromadou. Kooptovat náhradníky nelze.

Dlouholetou předsedkyni Lucii Mazurovou nahradil na pozici předsedy v prosinci 2019 Petr Bohumský. Aktuální složení aprobační komise bylo zvoleno na valné hromadě v prosinci 2020.

Aktuální složení aprobační komise je:

 • Petr Bohumský (předseda)
 • Lucie Mazurová (místopředseda)
 • Pavel Finfrle (tajemník)
 • Tomáš Cipra
 • Martin Janeček
 • Iva Justová
 • Monika Malichová
 • Tereza Přecechtělová
 • Vít Šroller
 • Vladimíra Unzeitigová
 • Pavel Zimmermann

Související sdělení

Pracovní skupiny

Společnost má dvě významné pracovní skupiny.

Pracovní skupina aktuárská

Členem aktuárské pracovní skupiny se může stát kterýkoliv člen společnosti aktuárů, který má zájem aktivně přispívat k činnosti skupiny. Případní zájemci o členství ve skupině či mimořádnou účast na jednání skupiny kontaktují organizátora. Témata k činnosti zadává buď výbor společnosti nebo navrhuje jakýkoliv člen pracovní skupiny. Pracovní skupina v případě potřeby vytváří podskupinky pro řešení či diskuzi jednotlivých témat.

Pracovní skupina je též platformou pro přenos informací z AAE a IAA od zástupců nominovaných ČSpA.

Dlouholetého předsedu pracovní skupiny a hlavního organizátora práce skupiny Josefa Lukáška vystřídal na začátku roku 2020 Miroslav Šimurda.

Pracovní skupina vzdělávací

Vzdělávací pracovní skupina zejména organizuje vzdělávací akce pořádané ČSpA. Nejvýznamnější událostí je Jarní aktuárské setkání, dvoudenní seminář s mezinárodní účastí, kterého se pravidelně účastní více než 100 aktuárů. Aktuárský seminář pořádaný ve spolupráci s Matfyzem pak přináší cca 20 krát za rok možnost vzdělávání pro budoucí i současné aktuáry.

Více informací naleznete na stránce pracovních skupin.