Členství ve společnosti

Členství v České společnosti aktuárů poskytuje aktuáru možnost udržovat či zvyšovat svoji kvalifikaci díky kontaktu s ostatními aktuáry (nejen z Česka). Také může sloužit jako reference pro současné, budoucí či potenciální zaměstnavatele či obchodní partnery. Členství také umožňuje získání mezinárodně uznávaného aktuárského osvědčení.

Členství v České společnosti aktuárů je založeno na požadavcích uvedených ve stanovách ČSpA schválených na valné hromadě Společnosti.

Níže je uvedena příslušná část stanov ČSpA, popis jak a proč být členem Společnosti a jak a proč lze získat osvědčení.

Pravidla pro členství v ČSpA

Valná hromada v roce 2018 odsouhlasila rámcová pravidla, kterými se bude řídit výbor při přijímání nových členů. Jejich cílem je zvýšit transparentnost a v souladu se strategií umožnit širšímu okruhu zájemců členství ve společnosti. Výbor má právo se od těchto pravidel dle uvážení odchýlit. Základem pravidel je definice aktuára/pojistného matematika:

Pojistný matematik je kdokoliv s přírodovědným nebo technickým myšlením, vybaven matematickými základy doplněnými o praktické pojistněmatematické znalosti tak, aby bylo jeho vzdělání postačitelné pro praxi nebo výuku pojistné matematiky, datové vědy nebo řízení rizik. Takový pojistný matematik je vítaným členem ČSpA.

Tuto definici pak překládáme do rámcových pravidel jako splnění jedné z níže uvedených kombinací vzdělání, praxe a dodatečných podmínek.

StudiumObor*Roky praxe**Dodatečné požadavky***
magisterské matematický nebo příbuzný0+
magisterské jiný3+motivační dopis, vyjádření doporučujících
bakalářskématematický nebo příbuzný3+motivační dopis, vyjádření doporučujících
bakalářskéjiný5+motivační dopis, vyjádření doporučujících
jiné– 10+motivační dopis, vyjádření doporučujících

* příbuznými obory se obecně myslí technické obory, tzn. především statistika, ekonomie, fyzika a informatika
** alespoň 50% úvazek
*** doporučující je alespoň 3 roky členem ČSpA

Formálně stanovují pravidla pro členství stanovy v svém třetím článku.

Úplné a aktuální znění stanov.

III. Členství v ČSpA

8. ČSpA má řádné, přidružené a čestné členy.

9. Řádným členem ČSpA se může stát každý aktuár, případně odborník v jiném příbuzném oboru, který se zabývá pojistnou matematikou. Přijetí za řádného člena vyžaduje písemné doporučení dvou členů. Žadatel předloží vyplněnou žádost o přijetí výboru ČSpA a tím se zaváže, že bude pracovat ke splnění cílů ČSpA. Řádného členství se nabývá přijetím za řádného člena a zaplacením zápisného, jakož i členského příspěvku za běžný kalendářní rok. O přijetí rozhoduje výbor ČSpA. Proti zamítnutí žádosti o přijetí se lze odvolat do třiceti dnů k valné hromadě ČSpA.

10. Přidruženým členem ČSpA se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která o to projeví zájem a současně se zaváže, že bude pracovat ke splnění cílů ČSpA. O přijetí rozhoduje výbor ČSpA. Proti zamítnutí žádosti o přijetí se lze odvolat do třiceti dnů k valné hromadě
ČSpA. Členské příspěvky přidružených členů ČSpA jsou dobrovolné.

11. Čestným členem ČSpA může valná hromada na návrh výboru zvolit domácího nebo zahraničního představitele vědy nebo společenské praxe, který se svým dílem mimořádně zasloužil o rozvoj pojistné matematiky. Zvolený se stává čestným členem ČSpA přijetím volby. Čestní členové ČSpA neplatí členské příspěvky.

12. Každý člen je povinen

 • a. dodržovat stanovy a další vnitřní normy ČSpA a plnit platná rozhodnutí ČSpA,
 • b. aktivně se podílet na plnění úkolů ČSpA,
 • c. zpřístupňovat výsledky své odborné nebo vědecké práce tak, aby se s nimi mohli seznámit i jiní zájemci, jakož i přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe,
 • d. platit členské příspěvky podle bodů 9 až 11,
 • e. bez zbytečného odkladu oznámit výboru ČSpA změnu údajů vedených v seznamu členů.

13. Každý člen ČSpA má právo

 • a. účastnit se valných hromad ČSpA,
 • b. požadovat a dostat vysvětlení záležitostí ČSpA vztahující se k zasedání valné hromady ČSpA,
 • c. podávat návrhy na valných hromadách ČSpA,
 • d. být informován o pořádání všech odborných a kulturních akcí pořádaných ČSpA nebo jinou institucí, pokud k nim ČSpA opatřila přístup,
 • e. získat přednostně časopisy a publikace vydané ČSpA nebo jí opatřené.

14. Hlasovat, volit a být voleni do orgánů ČSpA mohou pouze

 • a. řádní členové ČSpA,
 • b. čestní členové ČSpA.

15. Členství v ČSpA zaniká

 • a. písemným vystoupením člena z ČSpA,
 • b. nezaplacením členských příspěvků za dva roky bez důvodu, který výbor ČSpA uznal za vážný, ačkoliv člen byl o zaplacení písemně upomenut a na možnost zániku členství upozorněn,
 • c. vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru,
 • d. úmrtím člena.

16. Člen může být vyloučen výborem ČSpA z vážných důvodů, zejména jestliže soustavně porušuje povinnosti ukládané mu těmito stanovami. Proti rozhodnutí výboru se může vyloučený odvolat do patnácti dnů k valné hromadě.

17. ČSpA vede neveřejný seznam svých členů, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu. Seznam může obsahovat též další nepovinné údaje. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výbor. ČSpA umožní členům sdílení kontaktních údajů. Výbor komukoli poskytne na žádost informace o členství v ČSpA včetně informace o případném osvědčení.

Proč se stát členem ČSpA

Česká společnost aktuárů má dlouholetou historii (více o její historii) a je představitelem české aktuárské profese v Mezinárodní aktuárské asociaci (IAA) a v Evropské aktuárské asociaci (AAE), jejichž standardy a doporučení zavádí do aktuárské praxe v České republice.

Člen ČSpA může obdržet nejrůznější certifikáty, dnes „osvědčení“ a v budoucnu možná CERA. Certifikáty zvyšují vyhlídky na dobré a zajímavé zaměstnání. Osvědčení je nepsanou nutnou podmínkou pro zastávání pojistně matematické funkce ve vedení pojišťoven, zajišťoven a penzijních společností.

Členství se společnosti nabízí různé výhody, mezi ně patří tyto možnosti:

 • Vystupovat jako respektovaný odborník v rámci ČSpA,
 • Získat osvědčení pro zvýšení profesní kvalifikace (více informací),
 • Diskutovat s ostatními členy na webových stránkách společnosti v části přístupné pouze členům společnosti,
 • Účastnit se vzdělávacích akci (více informací),
 • Účastnit se pracovních skupin se zaměřením na konkrétní témata (více informací více informací),
 • Účastnit se valné hromady společnosti a využít práv dle stanov Společnosti.

Přihlášku do České společnosti aktuárů naleznete zde.

Jak a proč získat osvědčení

Člen s osvědčením může využívat stejné výhody jako člen bez osvědčení. Certifikáty zvyšují vyhlídky na dobré a zajímavé zaměstnání. Osvědčení je nepsanou nutnou podmínkou pro zastávání pojistně matematické funkce ve vedení pojišťoven, zajišťoven a penzijních společností. Získáním osvědčení daný aktuár zvyšuje svoji kvalifikaci jak na české, tak i na mezinárodní úrovni.

Člen s osvědčením může vystupovat jako respektovaný a kvalifikovaný zástupce ČSpA v rámci ostatních organizací (jako např. IAA, AAE).

Požadavky pro vydání osvědčení naleznete zde.

Žádost o vydání osvědčení naleznete zde.