Stanovy České společnosti aktuárů

V zájmu rozvoje pojistné matematiky v České republice byla ustavena Česká společnost aktuárů (anglicky: Czech Society of Actuaries). Navazuje na úsilí Spolku československých pojistných techniků založeného 27. 2. 1919 za účelem „Soustředění duševních sil českých a slovenských pojistných techniků v zájmu pojistných a sociálních věd, jakož i hájení práv akademicky vzdělaných pojistných odborníků.“

Česká společnost aktuárů se spravuje těmito ustanoveními:

I. Základní ustanovení

1. Česká společnost aktuárů (dále jen „ČSpA“) je dobrovolným svazkem aktuárů (pojistných matematiků) a jiných odborníků zajímajících se o obor pojistné matematiky. Usiluje o další rozvoj vědy i o uplatnění výsledků vědeckovýzkumné činnosti v praxi tohoto oboru a napomáhá současně jeho popularizaci. Současně též organizuje a koordinuje spolupráci s dalšími, zejména zahraničními, institucemi činnými v tomto oboru. Podporuje sdílení odborných a kontaktních informací mezi svými členy. Zaručuje se za odbornou způsobilost těch svých členů, kterým vydá příslušné osvědčení.

2. Sídlem ČSpA je Praha. ČSpA je zapsána ve spolkovém rejstříku pod IČO 492 76 034.

3. ČSpA působí na celém území České republiky.

4. ČSpA se může stát členem mezinárodních organizací činných v oboru pojistné matematiky a souvisejících.

II. Úkoly ČSpA

5. ČSpA vykonává zejména tyto úkoly k naplnění svého účelu:

 • a. podporuje odborné zájmy v oboru pojistné matematiky a v příbuzných oborech, zejména na území České republiky,
 • b. pěstuje a podněcuje vědeckou a vědeckopopularizační práci v těchto oborech a ve spolupráci s pracovišti činnými v teorii nebo praxi těchto oborů přispívá k jejímu zdokonalení,
 • c. zaměřuje zájem i práci svých členů na zvlášť významné oblasti oboru, zejména též s přihlédnutím k mezinárodním zkušenostem,
 • d. organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů působících ve vědě i praxi a poskytuje jim pomoc v jejich odborné nebo výzkumné činnosti,
 • e. přispívá ke zvyšování odborné úrovně zejména těch členů, kteří teprve začínají v oboru pracovat,
 • f. organizuje vzdělávací, odborné a kulturní akce a vydává publikace zejména v oboru pojistné matematiky a příbuzných oborech,
 • g. podle přijatých pravidel vydává svým členům „osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost podle profesních zásad přijatých společností a o nabytém aktuárském vzdělání podle dohody o standardech aktuárského vzdělání mezi aktuárskými společnostmi sdruženými v Evropské aktuárské asociaci“ (dále jen „osvědčení“),
 • h. podle přijatých pravidel vydává svým členům s osvědčením „osvědčení Certified Enterprise Risk Actuary podle dohody s CERA Global Association“ (dále jen „CERA osvědčení“),
 • i. dává příslušným státním i nestátním institucím podněty k zadávání a provádění výzkumných či odborných prací nebo opatření pro rozvoj oboru,
 • j. je připomínkovým místem pro právní předpisy týkající se oboru,
 • k. podporuje sdílení odborných a kontaktních informací a zkušeností mezi svými členy.

6. ČSpA spolupracuje se spolky a jinými institucemi obdobného zaměření, zejména zahraničními. Za tím účelem podporuje a organizuje studium zahraničních zkušeností, výměnu názorů a informací, mezinárodní srovnávání, jakož i co nejtěsnější spolupráci mezi aktuáry a jinými odborníky v oblasti pojistné matematiky v České republice s odborníky tohoto oboru v zahraničí.

7. Cíle ČSpA jsou vědecké nebo odborné povahy, proto plnění úkolů uvedených v bodech 5. a 6. je zcela nezávislé na jakýchkoliv politických, filosofických nebo náboženských názorech a stanoviscích.

III. Členství v ČSpA

8. ČSpA má řádné, přidružené a čestné členy.

9. Řádným členem ČSpA se může stát každý aktuár, případně odborník v jiném příbuzném oboru, který se zabývá pojistnou matematikou. Přijetí za řádného člena vyžaduje písemné doporučení dvou členů. Žadatel předloží vyplněnou žádost o přijetí výboru ČSpA a tím se zaváže, že bude pracovat ke splnění cílů ČSpA. Řádného členství se nabývá přijetím za řádného člena a zaplacením zápisného, jakož i členského příspěvku za běžný kalendářní rok. O přijetí rozhoduje výbor ČSpA. Proti zamítnutí žádosti o přijetí se lze odvolat do třiceti dnů k valné hromadě ČSpA.

10. Přidruženým členem ČSpA se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která o to projeví zájem a současně se zaváže, že bude pracovat ke splnění cílů ČSpA. O přijetí rozhoduje výbor ČSpA. Proti zamítnutí žádosti o přijetí se lze odvolat do třiceti dnů k valné hromadě ČSpA. Členské příspěvky přidružených členů ČSpA jsou dobrovolné.

11. Čestným členem ČSpA může valná hromada na návrh výboru zvolit domácího nebo zahraničního představitele vědy nebo společenské praxe, který se svým dílem mimořádně zasloužil o rozvoj pojistné matematiky. Zvolený se stává čestným členem ČSpA přijetím volby. Čestní členové ČSpA neplatí členské příspěvky.

12. Každý člen je povinen

 • a. dodržovat stanovy a další vnitřní normy ČSpA a plnit platná rozhodnutí ČSpA,
 • b. aktivně se podílet na plnění úkolů ČSpA,
 • c. zpřístupňovat výsledky své odborné nebo vědecké práce tak, aby se s nimi mohli seznámit i jiní zájemci, jakož i přispívat k přenášení nových vědeckých a odborných poznatků do praxe,
 • d. platit členské příspěvky podle bodů 9 až 11,
 • e. bez zbytečného odkladu oznámit výboru ČSpA změnu údajů vedených v seznamu členů.

13. Každý člen ČSpA má právo

 • a. účastnit se valných hromad ČSpA,
 • b. požadovat a dostat vysvětlení záležitostí ČSpA vztahující se k zasedání valné hromady ČSpA,
 • c. podávat návrhy na valných hromadách ČSpA,
 • d. být informován o pořádání všech vzdělávacích, odborných a kulturních akcí pořádaných ČSpA nebo jinou institucí, pokud k nim ČSpA opatřila přístup,
 • e. získat přednostně časopisy a publikace vydané ČSpA nebo jí opatřené.

14. Hlasovat, volit a být voleni do orgánů ČSpA mohou pouze

 • a. řádní členové ČSpA,
 • b. čestní členové ČSpA.

15. Členství v ČSpA zaniká

 • a. písemným vystoupením člena z ČSpA,
 • b. nezaplacením členských příspěvků za dva roky bez důvodu, který výbor ČSpA uznal za vážný, ačkoliv člen byl o zaplacení písemně upomenut a na možnost zániku členství upozorněn,
 • c. vyloučením člena na základě rozhodnutí výboru,
 • d. úmrtím člena.

16. Člen může být vyloučen výborem ČSpA z vážných důvodů, zejména jestliže soustavně porušuje povinnosti ukládané mu těmito stanovami. Proti rozhodnutí výboru se může vyloučený odvolat do třiceti dnů k valné hromadě.

17. ČSpA vede neveřejný seznam svých členů, který obsahuje jméno, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu. Seznam může obsahovat též další nepovinné údaje. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí výbor. ČSpA umožní členům sdílení kontaktních údajů. Výbor komukoli poskytne na žádost informace o členství v ČSpA včetně informace o případných osvědčeních.

IV. Orgány ČSpA

18. Orgány Společnosti jsou

 • A. valná hromada,
 • B. výbor,
 • C. revizní komise,
 • D. komise a pracovní skupiny.

A. Valná hromada

19. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSpA. Přísluší jí

 • a. určovat hlavní směry činnosti,
 • b. schvalovat zprávu výboru o činnosti,
 • c. brát na vědomí zprávu revizní komise,
 • d. volit členy výboru a revizní komise, jakož i jejich náhradníky, a odvolávat je na jejich žádost nebo neplní-li své funkce,
 • e. volit čestné členy,
 • f. rozhodovat o odvolání ve věcech členství a proti rozhodnutím výboru,
 • g. usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních a určovat výši zápisného i členských příspěvků,
 • h. usnášet se na stanovách a jejich změnách, jakož i rozhodovat o zániku ČSpA nebo o její přeměně.

20. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka. Svolává ji výbor ČSpA. Výbor musí svolat valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 20 členů ČSpA, a to nejpozději do třiceti dnů od předložení písemné žádosti. Valné hromadě předsedá a její jednání řídí předseda výboru ČSpA, popřípadě jiný člen výboru, který jej zastupuje.

21. Pozvánka na valnou hromadu obsahující program, čas a místo konání musí být zveřejněna alespoň třicet dní předem na internetových stránkách ČSpA a zaslána všem členům na jejich e-mailové adresy uvedené v seznamu členů. Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li při hlasování přítomna alespoň pětina členů ČSpA. U usnesení o změně stanov nebo jiných řídících dokumentů (bod 38.a) nebo o zániku ČSpA se vyžaduje přítomnost minimálně třetiny všech řádných a čestných členů ČSpA.

22. Je-li v okamžiku hlasování valná hromada usnášeníschopná, je přijat návrh, pro který hlasovala většina přítomných. U usnesení o změně stanov nebo jiných řídících dokumentů (bod 38.a) nebo o zániku ČSpA se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny dvou třetin přítomných členů ČSpA. Není-li v okamžiku hlasování valná hromada usnášeníschopná, vyhlásí výbor neprodleně elektronické hlasování (bod 25).

23. Volby do výboru a revizní komise se provádějí tajným hlasováním na základě předložené kandidátní listiny. Kandidátní listinu sestavuje výbor na základě návrhů členů. Kandidátní listina se uzavírá na valné hromadě před hlasováním. Volby do výboru a revizní komise lze konat elektronicky pouze s využitím takových prostředků, které umožní zajištění tajného hlasování.

24. Výbor vyhotoví zápis ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jeho ukončení. Výbor poskytne na žádost člena zápis k nahlédnutí.

25. Valná hromada může hlasovat elektronicky. Elektronické hlasování vyhlašuje výbor na základě bodu 22, usnesení valné hromady nebo vlastního uvážení. Elektronické hlasování organizuje výbor s využitím kontaktů v seznamu členů. O délce elektronického hlasování rozhoduje výbor, musí být nejméně 1 kalendářní týden a nejdéle 6 týdnů. Elektronické hlasování může začít na valné hromadě s tím, že účastníci valné hromady mohou hlasovat přímo na valné hromadě. Elektronicky lze hlasovat pouze o návrzích zařazených na program valné hromady nebo oznámených podle pravidel pro oznámení programu valné hromady (bod 21), návrhy v průběhu hlasování nelze měnit. Usnesení o změně stanov nebo o zániku ČSpA musí být zahájeno na valné hromadě. Usnesení je přijímáno stejnými pravidly jako při zasedání valné hromady s tím, že za počet přítomných je považován počet všech obdržených hlasů (pro, proti, zdržel se). Výbor stanoví podmínky a formu elektronického hlasování, včetně podmínek identifikace člena.

B. Výbor

26. Výbor ČSpA je statutárním orgánem ČSpA a řídí její činnost, pokud to není vyhrazeno valné hromadě. Výbor má 9 členů. Funkční období výboru je tříleté. Za výkon své funkce výbor odpovídá valné hromadě. Za členy výboru, kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává výbor náhradníky zvolené valnou hromadou. Kooptovat náhradníky nelze. Výbor volí ze svého středu předsedu výboru ČSpA. Jednotlivým svým členům může výbor svěřit trvalé obstarávání některých záležitostí.

27. Schůze výboru svolává a řídí předseda výboru podle potřeby, nejméně však třikrát do roka, jakož i vždy do dvou týdnů poté, co o to byl požádán alespoň třetinou členů výboru. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna aspoň polovina jeho členů. Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. Nemůže-li předseda výboru z dočasných důvodů vykonávat svou funkci, zvolí výbor dočasného zástupce. Při překážce trvalejšího rázu zvolí výbor dle svého uvážení buď nového předsedu výboru, anebo pověří některého svého člena stálým zatupováním předsedy výboru až do odpadnutí překážky.

28. Výbor vyhotoví zápis ze zasedání výboru do třiceti dnů od jeho ukončení. Výbor poskytne na žádost člena zápis k nahlédnutí.

29. Výbor je povinen minimálně jednou ročně předložit valné hromadě zprávu výboru o činnosti.

C. Revizní komise

30. Revizní komise je kontrolním orgánem ČSpA. Je oprávněna kontrolovat hospodářskou činnost a plnění úkolů ČSpA, zejména se vyjadřuje k účetní závěrce. Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do účetních a jiných dokladů ČSpA a vyžadovat od výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Revizní komise odpovídá valné hromadě a je nezávislá na ostatních orgánech ČSpA. Členy revizní komise se nemohou stát členové výboru ani osoby jim blízké. Revizní komise je tříčlenná. Je volena na funkční období shodné s funkčním obdobím výboru. Za členy revizní komise, kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává komise náhradníky zvolené valnou hromadou. Kooptovat náhradníky nelze. Revizní komise minimálně jedenkrát ročně podává zprávu o své činnosti valné hromadě.

D. Komise a pracovní skupiny

31. Kterýkoli orgán ČSpA si může k plnění svých úkolů nebo k jejich přípravě zřizovat komise nebo pracovní skupiny jako poradní orgány. Při zřízení určí základní úkol pomocného orgánu i dobu jeho plnění.

32. Valná hromada ve smyslu bodu 31 zřizuje aprobační komisi. Aprobační komise je stálá komise, jejímž úkolem je rozhodovat o vydání osvědčení a CERA osvědčení členu ČSpA, který o to požádá. Činnost komise se řídí pravidly pro udělování osvědčení a pravidly pro udělování CERA osvědčení přijatými valnou hromadou. Proti rozhodnutí aprobační komise je možné se do 30 dnů odvolat k valné hromadě ČSpA. Aprobační komise má 11 členů. Jednací řád aprobační komise schvaluje výbor. Valná hromada volí členy aprobační komise na návrh výboru. Funkční období členů komise je 4 roky. Za členy aprobační komise, kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává komise náhradníky zvolené valnou hromadou. Kooptovat náhradníky nelze.

V. Hospodaření ČSpA

33. K hospodářskému zajištění činnosti ČSpA slouží

 • a. členské příspěvky, zápisné a poplatky,
 • b. příjmy vyplývající z vlastní činnosti ČSpA,
 • c. dary a dědictví.

34. Výši zápisného i ročních členských příspěvků schvaluje valná hromada ČSpA. Členský příspěvek může být navýšen o poplatky placené ČSpA za individuální členství členů ČSpA v mezinárodních organizacích.

35. ČSpA si může vytvořit odborný nebo administrativní aparát v rámci odsouhlaseného rozpočtu.

36. ČSpA hospodaří podle rozpočtu na příslušný kalendářní rok, který v jeho hlavních položkách schvaluje valná hromada.

VI. Zastupování Společnosti

37. Jménem ČSpA jedná a podpisuje za ni předseda výboru nebo jiný člen výboru (bod 26), v celém rozsahu její činnosti. Podpisuje se tak, že k názvu ČSpA (razítku) připojí oprávněný funkcionář svůj podpis s uvedením funkce. Pokud však výbor, popřípadě jiný orgán zmocní i jiné osoby, zejména též zaměstnance ČSpA, podpisují se k názvu ČSpA (razítku) s dodatkem vyjadřujícím jejich zmocnění, tj. „v zastoupení“.

VII. Vnitřní normy ČSpA

38. Vnitřní normy ČSpA zahrnují

 • a. Řídící dokumenty
  • i. Stanovy
  • ii. Ostatní řídící dokumenty
 • b. Odborné zásady
  • i. Standardy aktuárské praxe
  • ii. Odborné směrnice
 • c. Odborná doporučení

39. Řídící dokumenty schvaluje na návrh výboru valná hromada. Řídící dokumenty zahrnují pravidla vydávání odborných zásad a odborných doporučení, včetně postupu jejich schvalování.

40. Řídící dokumenty jsou závazné pro všechny členy ČSpA. Jejich porušování je řešeno v řídícím dokumentu týkajícím se disciplinárního řízení. Závaznost odborných zásad je stanovena v každém dokumentu.

VIII. Oznámení členům ČSpA

41. Usnesení orgánů ČSpA, jež se týkají jejich členů, jakož i jiné závažné skutečnosti, se oznamují členům elektronicky.

IX. Zánik ČSpA

42. ČSpA zaniká rozhodnutím valné hromady, v němž musí být uvedeno, jak bude naloženo s majetkem ČSpA.

X. Závěrečné ustanovení

43. Zrušují se stanovy schválené Valnou hromadou dne 8. 12. 2015, s účinností ode dne 1. 1. 2016.

44. Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 10. 12. 2019 s účinností ode dne 1. 4. 2020.