Pokyny

Pravidla pro získání osvědčení

ČSpA uděluje svým členům osvědčení podle Pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost. Podmínky pro vydání osvědčení jsou specifikovány v bodě B.3:

a) získání vysokoškolského vzdělání v oblastech uvedených v odstavci D,
b) alespoň tříletá úspěšná aktuárská praxe (při částečném pracovním úvazku je doba započítaná do praxe úměrně krácena). Přitom by se měla podstatná část praxe uskutečnit v České republice.
c) prokázání, že uchazeč během praxe získal hlubší znalosti v určité oblasti specializace a dosáhl v této oblasti výsledků dokládajících jeho odbornou kvalifikaci. Pro posouzení odborné kvalifikace se vyžaduje vedle písemné informace uvedené v žádosti rovněž přednesení veřejné prezentace pro členy společnosti.

Aktuální verze dokumentů

Sylabus pro získání osvědčení České společnosti aktuárů

Žádost o vydání osvědčení – viz formulář

Předchozí verze:

Hlavní pravidla celoživotního vzdělávání jsou shrnuta v bodě 2.2 pravidel:

„Člen s osvědčením je povinen absolvovat v průměru alespoň 20 hodin celoživotního vzdělávání ročně, z toho minimálně 12 hodin v rámci základní části, z toho minimálně jedna hodina z roční základní části musí být věnovaná vzdělávání v oblasti profesionalismu.“

Aktuální verze dokumentů

V červnu 2020 schválila VH úpravu pravidel. Z důvodu nouzového stavu v Česku byla pro rok 2020 zrušena podmínka 12 hodin základní části, přičemž podmínka splnění celkových 20 hodin byla zachována. Zároveň byla doplněna možnost výboru v podobných situacích požádat aprobační komisi o výjimku jménem všech členů s certifikátem.

Předchozí verze:

S účinností od 1. ledna 2020:

S účinností od roku 2002 do 31. prosince 2019, s úpravou v prosinci 2016: