Dokumenty

Stanovy

Stanovy schválené valnou hromadou dne 10. 12. 2019 s účinností ode dne 1. 4. 2020 a všechny verze stanov platné od roku 1992 s vyznačením jejich účinnosti.

Ostatní řídící dokumenty

Kodex profesionálního chování aktuára

Verze dokumentů platné od 2015 do 2022: česká verze, English version, dvojjazyčná verze

Odborné zásady

Disciplinární řízení

Pravidla pro získání osvědčení – viz níže

Pravidla pro celoživotní vzdělávání (CPD) – viz níže

Výše příspěvků a další související informace

Členské příspěvky jsou určeny na kalendářní rok a liší se podle typu členství.

Od roku 2021 je splatnost členských příspěvků 31. března daného roku.

Výše příspěvků pro tento kalendářní rok je uvedena v následující tabulce:

Pravidelné členské příspěvky
Členský příspěvek500 Kč
Příplatek za aktuárské osvědčení1 000 Kč
Příplatek za CERA osvědčení2 000 Kč
Jednorázové členské příspěvky
Vstupní příspěvek (noví členové)500 Kč
Žádost o udělení aktuárského osvědčení1 000 Kč
Žádost o udělení CERA osvědčení2 000 Kč

První rok se platí jednorázový, od následujícího roku pravidelný příspěvek.

Příspěvky jsou splatné na účet České spořitelny:

Číslo účtu6143379/0800
IBANCZ89 0800 0000 0000 0614 3379
SWIFTGIBACZPX

Jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic svého rodného čísla. V případě, že za vás platí příspěvek zaměstnavatel, uvede číslo faktury jako variabilní symbol. Pokud chcete předejít administrativní zátěži zaměstnavatele s placením příspěvků za více nových členů v průběhu roku, dejte nám vědět.

Přihláška – viz formuláře


Pravidla pro získání osvědčení

Podmínky vydání osvědčení jsou specifikovány v bodě B.3:

  • a) získání vysokoškolského vzdělání v oblastech uvedených v odstavci D,
  • b) alespoň tříletá úspěšná aktuárská praxe (při částečném pracovním úvazku je doba započítaná do praxe úměrně krácena). Přitom by se měla podstatná část praxe uskutečnit v České republice.
  • c) prokázání, že uchazeč během praxe získal hlubší znalosti v určité oblasti specializace a dosáhl v této oblasti výsledků dokládajících jeho odbornou kvalifikaci. Pro posouzení odborné kvalifikace se vyžaduje vedle písemné informace uvedené v žádosti rovněž přednesení veřejné prezentace pro členy společnosti.

Aktuální verze dokumentů

Sylabus pro získání osvědčení České společnosti aktuárů

Žádost o vydání osvědčení – viz formulář

Předchozí verze:

Pravidla pro celoživotní vzdělávání (CPD)

Hlavní pravidla celoživotního vzdělávání jsou shrnuta v bodě 2.2 pravidel:

„Člen s osvědčením je povinen absolvovat v průměru alespoň 20 hodin celoživotního vzdělávání ročně, z toho minimálně 12 hodin v rámci základní části, z toho minimálně jedna hodina z roční základní části musí být věnovaná vzdělávání v oblasti profesionalismu.“

Aktuální verze dokumentů

Evidence celoživotního vzdělávání člena Společnosti za rok 2021

V červnu 2020 schválila VH úpravu pravidel. Z důvodu nouzového stavu v Česku byla pro rok 2020 zrušena podmínka 12 hodin základní části, přičemž podmínka splnění celkových 20 hodin byla zachována. Zároveň byla doplněna možnost výboru v podobných situacích požádat aprobační komisi o výjimku jménem všech členů s certifikátem.

Předchozí verze:

S účinností od 1. ledna 2020:
S účinností od roku 2002 do 31. prosince 2019, s úpravou v prosinci 2016:

Formuláře