Složení aprobační komise České společnosti aktuárů

Složení aprobační komise ČSpA v letech 1996 - 2022
Složení aprobační komise ČSpA v letech 1996 – 2022 (buňky obsahují přibližný počet let ve funkci)

Návrh pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost byl projednáván na členské schůzi 30. října 1996 a  schválen na valné hromadě konané 18. prosince téhož roku. Na této valné hromadě byla také zvolena jedenáctičlenná stálá komise k rozhodování o vydání osvědčení. Komise se sešla 7. ledna 1997 a zvolila Václava Šafandu předsedou, Danu Vorlíčkovou místopředsedkyní a Jiřího Fialku tajemníkem komise. V dubnu 1997 byl výborem společnosti schválen jednací řád komise. Komise rozhodla o udělení dvou osvědčení (jedno se specializací v životním pojištění a jedno v neživotním) a jedna žádost byla odložena s tím, že byl žadatel vyzván k doložení výsledků praxe, tj. vystoupení na semináři z aktuárských věd na MFF UK.

V počátečních letech činnosti se komise k projednání žádostí o osvědčení scházela většinou dvakrát ročně, celkem do konce roku 2001 rozhodla o udělení přesně 50 osvědčení. Z padesáti vydaných osvědčení byla praxe 38krát prokázána v životním pojištění, 6krát v neživotním pojištění, 3krát v dozoru nad pojišťovnictvím a jednou v sociálním pojištění.

Novelizace pravidel vydávání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost byla odsouhlasena na valné hromadě dne 12. prosince 2000. Osvědčení podle dřívějších pravidel byla vydávána do konce roku 2001.  V roce 2002 nebylo vydáno žádné osvědčení. Na valné hromadě 9. dubna 2002 bylo rozhodnuto o ukončení platnosti osvědčení vydaných podle pravidel před novelizací, pokud komise nerozhodne o jejich prodloužení na základě splnění nových pravidel. Původní osvědčení platila do 31.12.2005. Česká společnost aktuárů tímto způsobem splnila požadavky vyplývající z dohody v rámci Groupe Consultatif  (předchůdce Actuarial Association of Europe) o splnění minimálních standardů vzdělání všemi plnými členy do roku 2005.

Z padesáti členů společnosti s původním osvědčením se do 31.12.2005 „přelicencovalo“ 19 aktuárů. (Osm členů s původním osvědčením znovu získalo osvědčení později). Zároveň v letech 2003 až 2005 rozhodla komise o udělení osvědčení dalším patnácti žadatelům. 

Zdroj: Vít Šroller – Historie aprobační komise

Vývoj počtu členů s osvědčením.

12/1996 – 06/1999

Václav Šafanda
Dana Vorlíčková
Jiří Fialka
Tomáš Cipra
Jaroslav Dostal
Jaroslava Feistauerová
Radovan Gregor
Zuzana Kepková
Ivo Mádr
Petr Mandl
Vít Šroller

07/1999 – 03/2002

Václav Šafanda
Dana Vorlíčková
Jiří Fialka
Tomáš Cipra
Ivo Drápela
Jaroslava Feistauerová
Radovan Gregor
Zuzana Kepková
Petr Mandl
Lucie Mazurová
Vít Šroller

2002/04 – 2005/05

Václav Šafanda *
Dana Vorlíčková
Jiří Fialka
Tomáš Cipra
Ivo Drápela
Jaroslava Feistauerová
Radovan Gregor
Tomáš Herbst
Petr Mandl
Lucie Mazurová
Vít Šroller

* Funkcionáři komise zůstali ve stejném složení až do září 2003, kdy po úmrtí Václava Šafandy byla předsedkyní komise zvolena Dana Vorlíčková, místopředsedou Radovan Gregor a tajemnicí Lucie Mazurová. Členem komise byl v doplňovací volbě dne 9. prosince 2003 zvolen Jakub Strnad.

2005/05 – 2008/02

Lucie Mazurová
Radovan Gregor
Pavel Finfrle
Tomáš Cipra
Jaroslava Feistauerová
Jiří Fialka‘
Tomáš Herbst
Petr Mandl
Jakub Strnad
Vít Šroller
Dana Vorlíčková

2008/03 – 2011/02

Lucie Mazurová
Radovan Gregor
Pavel Finfrle
Tomáš Cipra
Tomáš Herbst
Monika Malichová
Petr Mandl
Tereza Přecechtělová
Jakub Strnad
Vít Šroller
Dana Vorlíčková

2011/03 – 2014/02

Lucie Mazurová
Vít Šroller
Pavel Finfrle
Tomáš Cipra
Jiří Fialka
Monika Malichová
Petr Mandl *
Tereza Přecechtělová
Jan Šváb
Vladimíra Unzeitigová
Dana Vorlíčková

*  V roce 2012 zesnulého Petra Mandla v komisi nahradila Iva Justová.

2014/03 – 2016/12

Lucie Mazurová
Vít Šroller
Pavel Finfrle
Martin Branda
Tomáš Cipra
Martin Janeček
Iva Justová
Monika Malichová
Tereza Přecechtělová
Vladimíra Unzeitigová
Kamil Žák

2017 – 2020

Lucie Mazurová *
Vít Šroller
Pavel Finfrle
Martin Branda
Tomáš Cipra
Martin Janeček
Iva Justová
Monika Malichová
Tereza Přecechtělová
Vladimíra Unzeitigová
Kamil Žák *

2021 – 2024

Petr Bohumský
Vít Šroller
Pavel Finfrle
Tomáš Cipra
Martin Janeček
Iva Justová
Monika Malichová
Lucie Mazurová
Tereza Přecechtělová
Vladimíra Unzeitigová
Pavel Zimmermann

* V roce 2019 se vzdal členství v komisi Kamil Žák a nahradil ho Petr Bohumský, který následně vystřídal Lucii Mazurovou ve funkci předsedy komise.

Ke stažení