Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Osvědčení České společnosti aktuárů

Printed from https://www.actuaria.cz/osvedceni

Česká společnost aktuárů jako člen Evropské aktuárské asociace (Actuarial Association of Europe) poskytuje svým členům možnost získat mezinárodně uznávané aktuárské osvědčení, pro které je závazný standard vzdělání specifikovaný dokumentem Core Syllabus for Actuarial Training in Europe.

 Plné znění pravidel pro získání osvědčení včetně sylabu ČSpA.

V souladu s platným zněním tohoto sylabu se od uchazeče o osvědčení vyžaduje vysokoškolské vzdělání v níže uvedených oblastech.

Předměty vyučované na MFF UK, uváděné u jednotlivých oblastí sylabu (kurzivou), lze nahradit jinou výukou srovnatelnou z hlediska obsahu, rozsahu pokrytí požadovaných témat a matematické hloubky výkladu. V případě pokrytí některých oblastí výukou konanou mimo MFF UK je třeba předložit komisi k posouzení podrobný sylabus a seznam literatury k absolvovaným předmětům.

I. Matematický základ oboru

1) Matematická analýza a lineární algebra, základy numerické matematiky
V minimálním rozsahu bakalářského studia oboru Finanční matematika na MFF UK nebo studia rovnocenného.

2) Základy teorie pravděpodobnosti
Pravděpodobnostní prostor, náhodné jevy, náhodné veličiny, náhodné vektory, nezávislost, podmíněná rozdělení, transformace náhodných veličin a vektorů, konvergence posloupností náhodných veličin, zákony velkých čísel, centrální limitní věta.
NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky (nebo srovnatelné).

3) Základy matematické statistiky
Principy teorie odhadu, principy testování hypotéz, intervalové odhady, momentové odhady, maximálně věrohodné odhady a jejich vlastnosti, jednovýběrové, párové a douvýběrové testy, analýza rozptylu, testy dobré shody, testování nezávislosti v kontingenčních tabulkách.
NMFM301 Statistika pro finanční matematiky (nebo srovnatelné).

4) Stochastický kalkulus a náhodné procesy
Martingaly, Wienerův proces, stochastický integrál, stochastické diferenciální rovnice, markovské procesy, Markovovy řetězce s diskrétním a spojitým časem, stacionární procesy, analýza časových řad.
NMFM408 Pravděpodobnost pro finance a pojišťovnictví, NMSA334 Náhodné procesy 1, NMSA409 Náhodné procesy 2, NMST537 Časové řady (nebo srovnatelné).

5) Základy statistického modelování
Lineární regresní model, modelování ve financích a pojišťovnictví, testování modelů, odhadování parametrů, predikce v modelech a jejich diagnostika, simulační metody.
NMSA407 Lineární regrese, NMFM404 Vybraný software pro finance a pojišťovnictví (nebo srovnatelné).

II. Základy ekonomie, pojistného práva a účetnictví

1) Ekonomie
Základy mikroekonomie a makroekonomie.
NMFM260 Ekonomie (nebo srovnatelné).

2) Pojistné právo
Základní právní pojmy, právní úprava pojištění.
NMFM305 Pojišťovací právo (nebo srovnatelné).

3) Účetnictví
Principy podvojného účetnictví, účetní výkazy a jejich interpretace, oceňování aktiv a závazků, technické rezervy, mezinárodní účetní standardy.
NMFM410 Účetnictví pojišťoven (nebo srovnatelné).

III. Finanční a pojistná matematika

1) Finanční matematika
Finanční instrumenty, deterministický úrok, časová struktura úrokových měr, teorie stochastických úrokových měr, modely akciového trhu, oceňování finančních aktiv, teorie portfolia, řízení aktiv a pasiv.
NMFM331 Matematika ve financích, NMFM507 Pokročilé partie finančího managementu, NMFM505 Stochastické modely pro finance a pojišťovnictví (nebo srovnatelné).

2) Matematika životního a neživotního pojištění
Rozdělení počtů a výší škod, rozdělení úhrnů škod, demografický model životního pojištění, početní podklady, tarifování v životním a neživotním pojištění, technické rezervy životního a neživotního pojištění, zajištění.
NMFM401 Matematika neživotního pojištění 1, NMFM402 Matematika neživotního pojištění 2, NMFM405 Životní pojištění 1,
NMFM406 Životní pojištění 2, NMFM416 Životní pojištění 2, cvičení (nebo srovnatelné).

3) Teorie rizika
Kolektivní model rizika, teorie ruinování, modelování závislostí, modely teorie kredibility.
NMFM503 Teorie rizika (nebo srovnatelné).

IV. Kvantitativní řízení rizik
Klasifikace rizik, míry rizika, diverzifikace, interní modely, kapitálové požadavky.

V. Aktuárská praxe v modelování a řízení rizik
Praktické aspekty následujících oblastí: měření a modelování rizik, návrh a oceňování produktů, volba předpokladů a scénářů, oceňování závazků, přenos rizika, řízení aktiv a pasiv, solventnost a profitabilita, pokročilé metody analýzy dat.

VI. Profesionalismus

Výuka okruhů IV., V., VI. je zajišťována ve spolupráci MFF UK a České společnosti aktuárů prostřednictvím bloků v rámci předmětů NMFM501 Aktuárský seminář 1 a NMFM502 Aktuárský seminář 2. K pokrytí požadovaných okruhů je třeba absolvovat čtyři semestry.

Plné znění Core syllabus for Actuarial Training in Europe.

GENERAL SKILLS

1. Computing
To provide a grounding in modern computing methods necessary for the work of an Actuary.

2. Regulation and Legislation and Taxation
To give students an appreciation of the structures and legislative instruments of the EU. This part is recommended as part of a European qualification.

3. Communication Skills
To develop the ability to present actuarial ideas and arguments both on paper and orally in a manner which will enable them to be understood by non-actuaries.

4. Language Skills
To enable students to communicate in business discussions and to read actuarial literature in at least two of the languages of the countries within the EU. This part would not be compulsory but is recommended as part of a European qualification.

GENERIC TECHNICAL SUBJECTS

1. Mathematics
To provide a grounding in relevant mathematics: Mathematical analysis, Linear algebra, Numerical analysis, Stochastic calculus

2. Probability and Mathematical Statistics
To provide a grounding in relevant probability and mathematical statistics: Theory of probability and mathematical statistics, Decision theory, Data analysis, Regression analysis

3. Stochastic Processes and Modelling
To provide a grounding in stochastic processes and modelling methodology: Principles and methods of modelling, Stochastic processes for insurance and finance, Time series modelling, Simulation methods

4. Economics
To provide a grounding in the fundamental concepts of economics as they affect the operation of insurance and other financial systems: Macroeconomics, Microeconomics

5. Accounting and Financial Reports
To provide a grounding in understanding and interpreting the accounts and financial statements of companies and financial institutions: Accounting principles, Financial structures of business entities, Basic structure of company accounts, Interpretation of business accounts

6. Legislation
To provide a grounding, understanding and application of the legislation that applies to financial institutions: Supervisory legislation, Financial services laws

ACTUARIAL TECHNICAL SUBJECTS

7. Financial Mathematics
To provide a grounding in financial mathematics and their applications to actuarial science: Theory of deterministic interest, Introduction to contingent claims analysis, Stochastic calculus for finance, Theory of stochastic interest, Asset management

8. Multiple State Modelling
To provide a grounding in multiple state modelling: Survival models and parameter estimation, Multiple state models and parameter estimation, Construction of a decrement table, Population characteristics and risk classification

9. Contingencies
To provide a grounding in the mathematical techniques, including stochastic techniques, which are of relevance to actuarial work: Reserving methodology, Pricing of long term and short term insurance products, Valuation techniques, Analysis of changes in technical results

10. Risk Mathematics
To provide a grounding in risk mathematics and its use in actuarial work: Distribution of frequency and severity of claims, Risk theory, Credibility theory, Dependencies, Generalised linear models

11. Finance and financial markets
To provide a grounding in finance, investment and portfolio theory: Financial markets, Pricing and valuation of financial products, Corporate finance, Portfolio theory, Economic value and measurement

12. Quantitative Risk Management and Solvency
To provide a grounding in the quantitative aspects of risk management: Risk classification, Measuring risk, Diversification, Dynamic financial analysis and internal models, Capital requirements

ACTUARIAL APPLICATIONS

13. Actuarial Enterprise Risk Management
To provide the technical skills to apply the principles and methodologies studied under actuarial technical subjects for the identification, quantification and management of risks.

Topics: The general operating environment of the enterprise, Assessment of risks: risk types and risk measures, Design and pricing of products and/or services, Determination of assumptions and scenario setting, Reserving and valuation of liabilities, Risk mitigation, Asset Liability Management, Monitoring the experience and exposure to risk, Solvency and profitability of the enterprise and the management of capital

14. Professionalism
To develop an awareness of the meaning of professionalism, the importance of professionalism in the work of an actuary and some of the professionalism issues which may arise in the course of that work.

Topics: Conduct standards and discipline, Professional Standards, Professionalism and business ethics