Novela pravidel pro vydávání osvědčení – FAQ (aktualizovaná verze)

V souvislosti s přechodem na nová pravidla pro vydávání osvědčení chceme upřesnit některé otázky související s posuzováním žádostí v přechodném období a s uplatněním nových pravidel.

1) Podle závěru z posledního jednání výboru společnosti absolventi oboru FPM na MFF UK, kteří studovali dle „starých“ studijních plánů (zahájení v roce 2012/13 nebo dříve) mohou požádat o osvědčení podle „starých“ pravidel do 31.12.2015 i v případě, že nebudou mít potřebnou délku praxe. Pokud budou k datu podání žádosti splňovat všechny dosavadní požadavky na vzdělání v pojistné matematice (včetně předmětu Stochastické finanční modely, který byl na MFF nahrazen předmětem Stochastické modely pro finance a pojišťovnictví), bude jim vzdělání uznáno a o jejich žádosti bude aprobační komise hlasovat po splnění ostatních podmínek pro udělení osvědčení.

2) Pokud uchazeč o osvědčení žádající podle „starých“ pravidel nebude mít z kapacitních důvodů možnost prezentovat před aktuárskou veřejností výsledky své aktuárské praxe (obvykle formou přednášky v Aktuárském semináři) do 31.12.2015, uvede v žádosti o osvědčení téma dohodnuté s garantem semináře a plánovaný termín prezentace (která by se měla uskutečnit do konce roku 2016). O udělení osvědčení pak bude komise hlasovat po přednesení prezentace.

3) Vzdělání uchazečů žádajících o osvědčení po 1.1.2016 bude posuzováno podle „nových“ pravidel. Přitom je možné některé oblasti sylabu splnit absolvováním jiné výuky, než je uvedena v textu pravidel. K tomu je třeba, aby uchazeč sám navrhl, které části sylabu podle něj pokrývá alternativní výuka, a k tomuto návrhu přiložil podrobné sylaby a časový rozsah absolvované výuky. O uznání takto nabytého vzdělání pak na základě žádosti uchazeče rozhodne aprobační komise.

Znění „starých“ i „nových“ pravidel a podmínek pro udělování osvědčení lze najít v sekci Předpisy/ostatní/vydávání osvědčení.

21.11.2014 (bod 2) doplněn 13.3.2015)

Zamčeno: Ne
Publikováno: 7. 12. 2015
Autor: query
Kategorie:  Aktuárská PS