JAS 2023 – anketa Loss ratio

Škodní, škodný, škodový …

Na jedenáctém ročníku Jarního aktuárského setkání, které se konalo ve dnech 8. a 9. června 2023, byl součástí přednášky „Loss ratio“ průzkum týkající se používání českého překladu tohoto základního pojmu. Díky vysoké účasti – podařilo se shromáždit téměř sto padesát odpovědí – přinesl zajímavé výsledky, které jsou odlišné od výsledků získaných vyhledáváním na internetu.

Při letmém nahlédnutí do historie zjistíme, že Loss ratio jakožto podíl plnění k pojistnému, bylo česky označováno jako procento škod (např. v publikaci První česká vzájemná pojišťovna: v upomínku stého výročí, 1928), % škod, škodní % nebo poměr vyplacených náhrad k přijatému pojistnému. V devadesátých letech minulého století při renesanci pojistné matematiky v Česku se v publikacích profesora Tomáše Cipry setkáváme s pojmy škodní kvóta, škodový průběh a škodní průběh. V publikacích profesora Petra Mandla najdeme pojmy škodní průběh nebo škodní procento.

V současnosti při hledání na internetu lze nalézt poměrně široké spektrum používaných pojmů – škodní průběh, škodní poměr, škodní procento, škodní kvóta, škodný průběh nebo škodný poměr i škodový průběh nebo škodový poměr. A při pečlivějším hledání by se asi našly i další.  Výsledky jsou samozřejmě proměnlivé v čase a závislé na způsobu hledání, ale nejčastějším spojením je s výrazným náskokem „škodní průběh“, následovaný „škodným průběhem“ a „škodním poměrem“.

Účastníci Jarního aktuárského setkání vybírali z následujících možností používání pojmu Loss ratio:

Škodní průběh / poměr

Škodný průběh / poměr

Škodový průběh / poměr

převážně Loss ratio

jiné (uveďte) ………..

V průzkumu bylo možné označit více možností a zároveň doplnit i možnosti vlastní v dotazníku explicitně neuvedené. Průzkum byl doplněn otázkou na národnost respondenta (česká – slovenská – jiná) pro případné zohlednění vlivu jazykového prostředí. Na celkové dále uváděné výsledky nemělo národnostní složení účastníků významný vliv. Slovenskou národnost označila šestina účastníků a jinou pouze několik. Podle očekávání u těchto respondentů byl vyšší podíl odpovědí „převážně Loss ratio“ bez dalších alternativ.

Jak již bylo uvedeno, sešlo se téměř sto padesát odpovědí. Není příliš překvapivé, že v dnešní době těsná nadpoloviční většina označila, v kombinaci s jinými možnostmi nebo i samostatně, možnost „převážně Loss ratio“. Mezi českými variantami jasně převažuje používání měkké koncovky (škodní), kterou používají tři čtvrtiny respondentů. Používání variant škodný nebo škodový uvádí méně než 5% účastníků pro každou z nich. Z dalších možností uváděných účastníky stojí za zmínku hovorové označení „škoďák“ i několikrát uváděné „škodní procento“ nebo anglické „claim(s) ratio“.

Nejpoužívanějším překladem pojmu loss ratio mezi těmi, kteří odpověděli, je škodní poměr, který používá nadpoloviční většina respondentů. Následuje škodní průběh, který má ve svém slovníku téměř třetina účastníků průzkumu.

Zdá se tedy, že mezi aktuáry (a odborníky z dalších oborů účastnících se setkání) na rozdíl od doby před třiceti lety, kdy se prosazoval zejména pojem „škodní průběh“, v současnosti již převažuje „škodní poměr“.  Škodní průběh je nadále používán i ve významu loss ratio, ale vzhledem k tomu, že slovo „průběh“ indikuje vývoj v čase, je pravděpodobně spojení škodní průběh i širší veřejností používáno zejména v souvislosti se škodní historií klienta v pojištění motorových vozidel (např. „bezeškodní průběh“ pro nárok na bonus).

Používání varianty škodný je zřejmě dlouhodobě diskvalifikováno asociací s pojmem škodná (zvěř) používaným v myslivosti. Asociace s dalšími významy může být u některých slov i důvodem pro jejich používání nebo nepoužívání v odborné terminologii. Například slovo „poměr“ bylo v minulosti hojně používáno ve spojení „poměr k práci“, „poměr k socialistickému zřízení“ nebo „milostný poměr“, což lze vidět např. ve slovní hříčce „Má poměr v práci, ale ne k práci.“. Odtud je jen krok k hypotéze o důvodu, proč se v devadesátých letech minulého století spojení „škodní poměr“ nerozšířilo.

I autor tohoto článku používající celý aktuárský život (i neživot :-) ) termín „škodní průběh“ se na základě výše uvedeného zřejmě přikloní k používání termínu „škodní poměr“ (samotné“ ratio“ je přece jenom „poměr“), i když samozřejmě platí, že zvyk je železná košile.

Vít Šroller, 15.6.2023

Zamčeno: Ne
Publikováno: 19. 6. 2023
Autor: kamil.zak
Kategorie:  Obecné