Jednání Aktuárské pracovní skupiny: Kodex profesionálního chování aktuára – zápis

Dobrý den všem,

v úterý 15. února od 15:00 se uskutečnilo další jednání Aktuárské pracovní skupiny. Na programu bylo jako téma aktualizovaný Kodex profesionálního chování aktuára, kterým provázel Kamil Žák. V úvodu poděkoval všem členům pracovní skupiny, kteří se na aktualizaci podíleli.

Účelem kodexu je poskytnout vodítko k chování, které se očekává od aktuára:

 • specificky při výkonu profesionálních služeb s cílem poskytnout zamýšleným uživatelům důvěru v to, že tyto služby jsou prováděny profesionálně a s náležitou péčí,
 • ale také v širším kontextu.

Kodex rozlišuje čtvero užití v praxi:

 • Obecně se od aktuárů při výkonu jejich práce očekává dodržení zásady A (morálka).
 • Při výkonu profesionálních služeb se očekává, že budou (bezpodmínečně) dodržovat zásady B až E (odborná způsobilost a péče, soulad, nestrannost, komunikace).
 • Při výkonu jiné práce je dodržení zásad B až E ponecháno na odborném úsudku aktuára.
 • V pomocné roli, kdy finální zodpovědnost nenese aktuár, se obecně očekává dodržení zásad dle bodů výše, případné posouzení souladu jejich jednání s kodexem však závisí na konkrétních okolnostech.

Očekává se přitom dodržení ducha i litery kodexu. Stejně jako v jiných oblastech, právo a regulace je ustanovením kodexu nadřazeno. Konkrétním příkladem mohou být postupy vyžadované regulací (např. aplikace contract boundaries), které je nutné dodržet bez ohledu na vlastní úsudek aktuára o jejich vhodnosti v daném kontextu.

Kodex obsahuje následující zásady:

 • A – Morálka: Aktuár jedná čestně a dodržuje etické a morální zásady.
 • B – Odborná způsobilost a péče: Aktuár vykonává profesionální služby s odbornou způsobilostí a péčí.
 • C – Soulad: Aktuár jedná v souladu se všemi relevantními legislativními, regulatorními a profesními požadavky.
 • D – Nestrannost: Aktuár nepřipustí, aby jeho odborný úsudek byl ovlivněn předpojatostí, střetem zájmů či nepatřičnými zájmy jiných.
 • E – Komunikace: Aktuár komunikuje vhodným způsobem a splňuje všechny příslušné standardy pro reporting.

Jednotlivé zásady kodex následně upřesňuje. (Citace níže nemusí být přesnou citací ustanovení kodexu.)

Zásada A – Morálka

 • Aktuár musí vykonávat svou práci poctivě, čestně, s dovedností a péčí, v souladu s požadavky zákona a plnit své profesní závazky vůči zadavateli.
 • Neměl by jednat způsobem, který pravděpodobně poškodí dobrou pověst aktuárské profese.
 • Nesmí poskytovat (přímo či nepřímo) nepravdivé či zavádějící informace, měl by projevovat respekt a spolupracovat s ostatními osobami, které poskytují služby zadavateli.
 • Musí respektovat důvěrnost obdržených důvěrných informací, není-li to v konfliktu se zákonem či regulací.
 • Je-li aktuár požádán, aby vykonal práci, kterou dříve vykonala jiná osoba, zváží, zda není vhodná konzultace s předchozím poskytovatelem, aby zjistil, zda neexistuje nějaký profesionální důvod, proč by na sebe tuto novou odpovědnost neměl brát.

V diskusi padly konkrétní příklady, kdy se aktuár může dostat k informacím, u kterých není a priori zřejmé, zda převažuje povinnost zachovat jejich důvěrný charakter dle kodexu nebo naopak oznamovací povinnost z jiného titulu, neboť profese aktuára nemá obecně výjimku obdobnou advokacii. Jako konkrétní doporučení zde padlo řešit podobný konflikt nejprve interní cestou skrze právní či compliance oddělení.

Zásada B – Odborná způsobilost a péče

 • Aktuár by měl vykonávat profesionální služby pečlivě, důkladně a včas.
 • Aktuár smí vykonávat konkrétní profesionální služby pouze tehdy, pokud:
  – je k tomu způsobilý a má odpovídající zkušenosti nebo
  – jedná na základě rady osoby, která má odpovídající úroveň příslušných znalostí a dovedností, a zadavatel si je toho vědom nebo
  – jedná pod přímým dohledem jiné osoby, která za práci přebírá profesionální odpovědnost.
 • Před komunikací výsledků by se měl aktuár ujistit, že podle jeho nejlepšího vědomí a přesvědčení výsledky neobsahují podstatné chyby.
 • Před zahájením poskytování profesionálních služeb by se měl aktuár dohodnout se zadavatelem na povaze a rozsahu aktuárovy odpovědnosti.

V diskusi padlo, že v případě, kdy aktuár nemá k dispozici odpovídající podmínky pro práci (časové, materiální), je vhodné či dokonce nutné na to zadavatele explicitně upozornit, včetně možných důsledků. Ohledně druhé a třetí odrážky, kodex nevylučuje, že se aktuár může dopustit chyby. Nemělo by se tak ale stát z důvodu neznalosti či nezodpovědnosti.

Zásada C – Soulad

 • Aktuár dodržuje platné odborné a profesní standardy. Musí brát v úvahu všechny příslušné kodexy, řídící dokumenty, odborné zásady, odborná doporučení a podobné dokumenty vydané či schválené asociacemi, jejichž je aktuár členem.
 • Aktuár podléhá disciplinárnímu řízení aktuárských asociací, jejichž je členem. Má právo na odvolání s tím, že musí přijmout jakýkoli výsledek v rámci tohoto řízení.

V české asociaci se lze odvolat k valné hromadě.

Zásada D – Nestrannost

 • Aktuár nesmí poskytovat profesionální služby spojené se střetem zájmů či s podjatostí aktuára, s výjimkou případu, kdy není narušena jeho schopnost jednat nestranně a zadavateli byl plně sdělen skutečný nebo potenciální střet zájmů nebo podjatost.
 • Aktuár by měl zadavateli písemně a včas sdělit všechny zdroje příjmů související s jakoukoli zakázkou prováděnou pro zadavatele (s výjimkou případů, kdy je zadavatelem aktuárův zaměstnavatel, kde není uplatňován požadavek na sdělení příjmu vypláceného zaměstnavatelem).

Ohledně druhé odrážky se na jednání odehrála živá diskuse. Obecně lze shrnout, že pokud má aktuár jakoukoliv peněžní incentivu jednat jinak, než zcela nestranně, musí to zadavateli sdělit. Jako příklad bylo uvedeno, má-li pro zaměstnavatele v rámci implementace nějakého modelu vybrat též vhodný aktuárský software podle celé tržní nabídky a přitom by byl od některých poskytovatelů příslušného typu softwaru motivován speciální provizí.

Zásada E – Komunikace

 • Aktuár komunikuje výsledky profesionálních služeb včas a stylem a formou, které jsou přiměřené konkrétním okolnostem, s ohledem na potřebu sdělit důsledky všech analýz a rad obsažených ve sdělení způsobem, který je srozumitelný zamýšlenému uživateli (uživatelům).
 • Aktuár by měl při sdělování výsledků profesionálních služeb, pokud to aktuár nepovažuje za nepřiměřené:
  – uvést, že autorem sdělení je aktuár;
  – uvést, že aktuár přebírá odpovědnost za výsledky, kromě uvedených výhrad (pokud je to relevantní);
  – uvést, jakou roli aktuár zastává;
  – identifikovat zamýšleného uživatele všech analýz a rad obsažených ve sdělení;
  – uvést rozsah a účel práce; a
  – uvést, v jakém rozsahu a jakým způsobem lze získat od aktuára nebo jiné strany doplňující informace a vysvětlení.

S ohledem na první odrážku bylo zdůrazněno, že přiměřenost stylu a formy je dána uživatelem, kterému  musí být obsah srozumitelný. Nikoliv aktuárem.

Na závěr Kamil Žák vyzval přítomné, aby poskytli případné připomínky k formulacím a překladu kodexu.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 9. 2. 2022
Autor: query
Kategorie:  Aktuárská PS
Soubory ke stažení: