Program dalšího vzdělávání – pravidla od r. 2015

B. Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání bude věnován převážně tématům ze sylabu Groupe Consultatif. Program zachová zásadu spoluúčasti členů společnosti. Základem programu jsou přednášky konané v rámci Aktuárského semináře. Do programu jsou zahrnuty vzdělávací akce jako například přednášky členů společnosti nebo zahraničních odborníků v oblasti pojistné matematiky. Do programu dále patří i doložitelná sebevzdělávací aktivita členů jako je činnost v pracovních skupinách zřízených společností, AAE nebo IAA.

Účast na dalším vzdělávání je vyjádřením členova postoje k poslání společnosti.

Pro jednotlivé vzdělávací akce vyhlašuje komise pro udělování osvědčení (dále jen komise) předem počet bodů, které účastník akce obdrží. Členové komise rozhodují o počtu bodů hlasováním převážně per rollam na základě návrhů, které komisi podávají členové společnosti. Pro Aktuárský seminář předkládá návrhy vedoucí semináře. Jednotlivá akce nebo aktivita může získat nula až tři body. Akce s uvedením počtu bodů jsou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti (www.actuaria.cz), případně oznámeny členům jiným vhodným způsobem v souladu s bodem VII. Stanov. Aktivita se posuzuje v celoročním kontextu a komise přiděluje body na návrh výboru společnosti.

Komise při rozhodování o počtu bodů pro jednotlivou akci přihlíží k tomuto orientačnímu bodovému hodnocení:

1. Aktuárský seminář – 1 bod

2. Celodenní akce, na níž přednášejí více než polovinu času členové společnosti nebo zahraniční odborníci v oblasti pojistné matematiky – 2 body

3. Vícedenní akce obdobné jako v bodě 2 (např. mezinárodní aktuárský kongres) – 2 až 3 body

Pro členy společnosti, kterým bylo vydáno osvědčení dle odst. 25 stanov, se zavádí

a) povinnost získat alespoň 6 bodů ročně,

b) povinnost získat v rámci plnění bodu a) alespoň 1bod za akce věnované problematice aktuárské

profese jednou za tři roky.

Pro žadatele o vydání osvědčení dle odst. 25 stanov, se zavádí

c) povinnost získat alespoň 5 bodů v posledních dvanácti měsících předcházejících podání žádosti.

V případě, že je aktuár dlouhodobě nemocný nebo v zahraničí, počet povinných bodů se úměrně snižuje.

Tato pravidla dalšího vzdělávání vstupují v platnost dne 1.1.2015

Zamčeno: Ne
Publikováno: 1. 1. 2015
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS