Program dalšího vzdělávání – pravidla do r. 2014

Příloha k zápisu z valné hromady ČSpA 10.12.2002

B. Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání bude věnován převážně tématům ze sylabu Groupe Consultatif. Program zachová zásadu spoluúčasti členů společnosti. Základem programu jsou přednášky konané v rámci Semináře z aktuárských věd. Dále jsou do programu zahrnuty další vzdělávací akce jako například přednášky členů společnosti nebo zahraničních odborníků v oblasti pojistné matematiky.

Účast na dalším vzdělávání je vyjádřením členova postoje k poslání společnosti.

Pro jednotlivé vzdělávací akce vyhlašuje komise pro udělování osvědčení (dále jen komise) předem počet bodů, které účastník akce obdrží. Členové komise rozhodují o počtu bodů hlasováním převážně per rollam na základě návrhů, které komisi podávají členové společnosti. Pro Seminář z aktuárských věd předkládá návrhy vedoucí semináře. Jednotlivá akce může získat nula až tři body. Akce s uvedením počtu bodů jsou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti (www.actuaria.cz), případně oznámeny členům jiným vhodným způsobem v souladu s bodem VII. Stanov.

Komise při rozhodování o počtu bodů pro jednotlivou akci přihlíží k tomuto orientačnímu bodovému hodnocení:

1. Seminář z aktuárských věd – 1 bod

2. Celodenní akce, na níž přednášejí více než polovinu času členové společnosti nebo zahraniční odborníci v oblasti pojistné matematiky – 2 body

3. Vícedenní akce obdobné jako v bodě 2 (např. mezinárodní aktuárský kongres) – 2 až 3 body

Pro členy společnosti, kterým bylo vydáno osvědčení dle odst. 25 stanov, se zavádí

a) povinnost získat alespoň 6 bodů ročně,

b) povinnost získat v rámci plnění bodu a) alespoň 1bod za akce věnované problematice aktuárské

profese jednou za tři roky.

Pro žadatele o vydání osvědčení dle odst. 25 stanov, se zavádí

c) povinnost získat alespoň 5 bodů v posledních dvanácti měsících předcházejících podání žádosti.

V případě, že je aktuár dlouhodobě nemocný nebo v zahraničí, počet povinných bodů se úměrně snižuje.

Tato pravidla dalšího vzdělávání vstupují v platnost dne 1.1.2003, povinnost c) dne 1.1.2004.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 10. 12. 2002
Autor: query
Kategorie:  Vzdělávací PS