Činnost komise 2005

Stálá komise ČSpA k vydávání osvědčení vykonávat aktuárskou činnost (aprobační komise) pod předsednictvím Lucie Mazurové se v roce 2005 sešla dvakrát. Projednala 7+(projednávané 9.12.) žádostí o vydání osvědčení, z toho 3+(projednávané 9.12.) žádosti držitelů osvědčení vydaných před 31.12.2001. Všem bylo osvědčení uděleno. ČSpA má celkem 60+ certifikovaných aktuárů, z toho 19+ má osvědčení podle nových pravidel.

V souladu s usnesením valné hromady ze dne 9. 4. 2002 přestávají od 1.1.2006 platit osvědčení vydaná před 31.12.2001. V současné době je projednávána novela zákona o pojišťovnictví, která bude požadovat po odpovědných pojistných matematicích zapsaných v seznamu odpovědných pojistných matematiků MF osvědčení o nabytém aktuárském vzdělání. Součástí projednávané novely je i přechodné ustanovení zajišťující, že osoba zapsaná v seznamu odpovědných pojistných matematiků přede dnem nabytí účinnosti novely zákona doloží Ministerstvu financí (České národní bance) osvědčení o dosaženém vzdělání a způsobilosti k výkonu funkce odpovědného pojistného matematika do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Za odbornost svých členů zapsaných v seznamu odpovědných pojistných matematiků podle přechodného ustanovení zákona se Česká společnost aktuárů zaručuje v rozsahu jim vydaného osvědčení.

Zamčeno: Ne
Publikováno: 9. 2. 2005
Autor: query
Kategorie:  Sdělení