We use cookies to make your browsing on this site more comfortable..
? 

Working groups

Printed from https://www.actuaria.cz/working-groups.html

This page is only available in Czech language.


Společnost má dvě dlouhodobé pracovní skupiny - aktuárskou a vzdělávací. V případě potřeby je vytvořena pro konkrétní účel další pracovní skupina, která pak spolupracuje s příslušným orgánem ČSpA.

Pracovní skupina vzdělávací

Vzdělávací pracovní skupina zejména organizuje vzdělávací akce pořádané ČSpA. Nejvýznamnější událostí je Jarní aktuárské setkání, dvoudenní seminář s mezinárodní účastí, kterého se pravidelně účastní více než 100 aktuárů. Aktuárský seminář pořádaný ve spolupráci s Matfyzem pak přináší cca 20 krát za rok možnost vzdělávání pro budoucí i současné aktuáry.

Aktuální složení skupiny:

 • Zdeněk Roubal ({$act_lang_feu_chairman})
 • Michal Pešta
 • Vít Šroller
 • Zuzana Valentová
 • Kamil Žák

Termín a místo Jarního aktuárského setkání

Vzdělávací PSZdeněk Roubal  

9.9.2019 -  Vážení kolegové, Jarní aktuárské setkání v roce 2020 se přesune do Vzdělávacího a informačního centra Floret v Průhonicích. Měli bychom získat jednak vyšší ubytovací kapacitu (zhruba +20 míst) a také větší přednáškový sál. Z důvodu obsazenosti obvyklého termínu na konci května se setkání uskuteční o týden dříve, tedy 21.-22.5.2020.


Termín Jarního aktuárského setkání: 31.5.-1.6.2018

Vzdělávací PSAleš Král  

1.2.2018 - Vážení kolegové, rezervujte si ve svých kalendářích termín Jarního aktuárského setkání 31.5.-1.6.2018


Zařazení akce do programu dalšího vzdělávání - Seminář EAA v Praze

Vzdělávací PSVít Šroller  

11.12.2017 - Do programu dalšího vzdělávání byl zařazen Seminář EAA "Understanding IFRS 17" , který se koná 1.-2. března 2018 v Praze. Akci byly přiděleny 2 body do programu dalšího vzdělávání. Více informací najdete na následujícím odkazu: EAA seminář Understanding IFRS 17 Praha


Program dalšího vzdělávání 2017

Vzdělávací PSVít Šroller  

14.11.2017 - Do programu dalšího vzdělávání byly v roce 2017 zařazeny následující akce: 20.-21.11. Henk van Broekhoven: Úmrtnost a úmrtnostní tabulky Praha 2 body 21.-23.6. Prime Re Academy workshop - Economic Scenario Generators Zurich 2 body 25.-26.5. Jarní aktuárské setkání ČSpA Říčany 3 body Aktuárské semináře (každý za 1 bod): 22.12. RNDr. V. Šroller: Legislativa a pojistná matematika 8.12. Mgr. J. Potužil: Modelování rizika přírodních katastrof 24.11. Mgr. J. Šiška: Co přináší dlouho očekávaný standard IFRS 17 10.11. Mgr. I. Grzonková: Rezervování soudních sporů 20.10. Mgr. P. Bohumský: Aktuárské výstupy ve finančním výkaznictví 19.5. Mgr. J. Šváb, Ph.D.: O České společnosti aktuárů 12.5. Ing. I. Lozsi: Analýza změny vlastních zdrojů podle Solventnosti II 28.4. Mgr. A. Král (NN): Případová studie: validace částí standardního vzorce podle dokumentace EIOPA 7.4. Mgr. M. Gerthofer, Ing. P. Svojítka (Deloitte): Vývoj v kalibraci standardní formule 6.1. Ing. Mgr. V. Počerová (Deloitte): Odchodovost klientů: modelování pomocí rozhodovacích stromů & Voice to Text analýza Dále byl přidělen 1 bod pro následující kurzy pořádané VŠE: 22.9. Nástroje pro konstrukci regresního modelu a vyhodnocení jeho predikční chyby v R 9.6. Techniky pro podstatné zrychlení výpočtů v životním pojištění Dále jsou přiděleny 2 body pro následující semináře pořádané společností Tools4F : Základy demografie a modely cash flow v životním pojištění Tvorba produktu v neživotním pojištění Finanční data a úrokové míry Value and Risk management Modely rizika Stochastické modely ve financích a pojišťovnictví Základy R a SQL Pro následující pravidelné akce jsou přiděleny 3 body: 1) Vícedenní kolokvia organizovaná sekcemi IAA (bez ohledu na sekci - tzn. ASTIN, AFIR, IAALS, ...) 25.-27.4. IAALS Colloquium, Hongkong 20.-24.8. ASTIN/AFIR Colloquium, Panama 4.-7.6. Joint IACA and PBSS Colloquium, Cancun 2) Mezinárodní kongres aktuárů 3) Švýcarská letní škola v Lausanne 6.-9.6. 30th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries (Insurance Management: Trends, Challenges and Solutions)


Podzimní vzdělávací akce - Úmrtnost a úmrtnostní tabulky

Vzdělávací PSEditors   

9.11.2017 - Vážení kolegové, ve dnech 20.-21.11.2017 se uskuteční podzimní vzdělávací akce naší společnosti. Vystoupí Henk van Broekhoven na téma úmrtnosti. Akci byly přiděleny 2 body do programu dalšího vzdělávání. Registrovat se můžete na následujícím odkazu. Registrační formulář


Semináře Prime Re Academy, Curych

Vzdělávací PSEditors   

18.9.2017 - Aprobační komise schválila zařazení do programu dalšího vzdělávání následujících seminářů: The Standard Model of the Swiss Solvency Test, 16.-17.10.2017 Risk, Capital and Solvency Models - an ORSA Perspective, 17.-19.10.2017 The Standard Formula of Solvency II, 19.-20.10.2017 Bodové ohodnocení: 2 body za každý seminář


Pracovní skupiny odborné

Hlavní odbornou pracovní skupinou je Aktuárská pracovní skupina. Členem aktuárské pracovní skupiny se může stát kterýkoliv člen společnosti aktuárů, který má zájem aktivně přispívat k činnosti skupiny. Případní zájemci o členství ve skupině či mimořádnou účast na jednání skupiny kontaktují organizátora. Témata k činnosti zadává buď výbor společnosti nebo navrhuje jakýkoliv člen pracovní skupiny.

Pracovní skupina je též platformou pro přenos informací z AAE a IAA od zástupců nominovaných ČSpA.

Pracovní skupina v případě potřeby vytváří podskupinky pro řešení či diskuzi jednotlivých témat. Jde například o podskupinu k IFRS 17, k testování dostatečnosti rezerv (ŽP či NP) či k standardu ESAP3 Aktuárská praxe v ORSA, kde dokonce došlo k rozdělení na několik podpodskupinek (ale protože v ČSpA nelpíme na oslovování plnými tituly, všem výše zmíněných říkáme pracovní skupiny).

Z principu fungování Aktuárské PS a většiny podskupiny nemůže být nikdy seznam členů kompletní a aktuální a proto jsou zde vypsáni jen ti, na které se můžete obracet v případě, pokud se chcete jednání skupiny (z) účastnit nebo se skupinou potřebujete něco projednat.

Aktuárská pracovní skupina (obecná témata)

 • Josef Lukášek ({$act_lang_feu_chairman})

Aktuálně otevřené pracovní skupiny

Pracovní skupina pro oslavy 100. výročí Společnosti

Organizační výbor:

 • Aleš Král
 • Miroslav Šimurda
 • Jan Šváb
 • Marcela Vítková
 • Kateřina Vlčková

Průběžná informace k organizaci oslav

Pracovní skupina IFRS 17

 • Petr Sotona ({$act_lang_feu_chairman})

Pracovní skupina LAT životní pojištění

 • Tomáš Strašák ({$act_lang_feu_chairman})

 Pracovní skupina ORSA rizikový profil

 • Jiří Potužil ({$act_lang_feu_chairman})

Pracovní skupina ORSA projekce

 • Marcela Vítková ({$act_lang_feu_chairman})

Pracovní skupina ORSA technické rezervy

 • Aleš Král ({$act_lang_feu_chairman})

Zápisy z této pracovní skupiny naleznete v jednom souboru. Pracovní skupina již neplánuje další setkání.

Pracovní skupina pro ESAP3 (2016)

 • Miroslav Šimurda ({$act_lang_feu_chairman})
 • Aleš Král
 • Šárka Kudlerová
 • Petr Pošta
 • Jiří Potužil
 • Marcela Vítková
 • Jana Zelinková

Pracovní skupina působila již v době, kdy AAE ESAP3 připravovala. Připomínky ČSpA byly zohledněny ve finální verzi Evropského standardu. Pracovní skupina dále diskutovala nejrůznější aspekty ORSA a další témata. Nakonec se tato pracovní skupina transformovala do výše uvedených tematických pracovních skupin a zabývá se jen transpozicí ESAP3 (Actuarial practice in relation to the ORSA process under Solvency II) do interní legislativy naší společnosti.

Referenční výnosová křivka pro test postačitelnosti technických rezerv k 31. 12. 2018

Aktuárská PSAleš Král    

3.1.2019 - This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.


Important Organizace oslav 100 let spolku

Aktuárská PSJan Šváb  

15.10.2018 - Průběžná informace o přípravách oslav.


Zápisy z pracovní skupiny IFRS 17

Aktuárská PSAleš Král   

29.3.2018 - This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.


Setkání PS IFRS 17

Aktuárská PSAleš Král  

28.3.2018 - Pracovní skupina k IFRS 17 se dnes 27.3. setkala a diskutovala tři témata: dotazník AAE, návrh ISAP 4 od IAA a problém účtování finančních výnosů a nákladů hybridních produktů.


International Standard of Actuarial Practice - IFRS

Aktuárská PSAleš Král  

6.3.2018 - Máme příležitost komentovat návrh ISAP, který se chystá vydat IAA


Křivka 2017

Aktuárská PSEditors    

5.1.2018 - This announcement can only be viewed by members of the Society. You can read it when you log in to your account.


Pracovní skupina pro ESAP1 a ESAP2

Složení: V. Unzeitigová (předsedkyně), P. Bohumský, M. Vítková, D. Chládková, L. Mašková, J. Kořistka

Pracovní skupina měla za úkol připravit implementaci ESAP1 (General actuarial practice) do interní legislativy společnosti jako SAP1 (Obecná aktuárská praxe). Brzy se ukázalo, že je potřeba revidovat celou strukturu řídící dokumentace a tak skupina připravila pravidla pro vydávání odborných zásad, etický kodex, novelizovala pracidla pro disciplinární řízení. Než svou činnost ukončila, vydala AAE ještě ESAP2 (Actuarial function report under directive 2009/138/EC). I ten tato pracovní skupina připravila k implementaci jako SAP2 (Zpráva aktuárské funkce dle Solventnosti II).

Pracovní skupina LAT neživotní pojištění (2014-2016)

Složení: Josef Dúcky, Petr Jedlička, Václav Masner, Tomáš Petr, Radek Řezanka, Vít Šroller, Jan Šváb (předseda), Jiří Thomayer, Jan Tláskal

Pracovní skupina působila od listopadu 2014 do konce roku 2016. Provedla revizi směrnice č. 5 Postačitelnost technických rezerv neživotního pojištění z roku 2005, kterou aktualizovala podle vývoje legislativního prostředí a zapracovala nejlepší praxi provádění testů postačitelnosti NP na trhu. Nová směrnice byla schválena s účinností od 1.1.2017. Vznikl také doprovodný dokument s komentáři. Aktuální verzi směrnice je v menu Profese / Směrnice a doporučení.

  Pracovní skupiny k roli aktuárů (2014) a ke střetům zájmů v rámci aktuárské činnosti (2015)

  Složení 2014: Dana Chládková, Marcela Vítková, Miroslav Šimurda, Jan Šváb (předseda)
  Složení 2015: Dana Chládková, Vlaďka Unzeitigová, Marcela Vítková, Pepa Lukášek, Miroslav Šimurda, Karel Veselý

  Tyto dvě pracovní skupiny na sebe navazovaly a pracovaly i v obdobném složení. Nejprve vznikla matice činností a potřebné kvalifikace s komentářem. Byla posbírána zpětná vazba od členů ČSPA s osvědčením. Výstup je zveřejněn mezi publikacemi ČSpA, byl prezentován a předán partnerům v celotržním projektu implementace Solventnosti II (ČAP, MF a ČNB). ČNB přišla s podnětem mapovat střety zájmů. K dispozici je archiv dokumentů.

  Koncem roku 2014 začala pracovat PS pro střety zájmů v mírně obměněném složení. Výstupy byly k dispozici koncem roku 2015. Vznikla matice střetů zájmů mezi aktuárskými činnostmi definovanými v předchozím kroku s komentářem. Použití výstupů této aktivity vidíme především v pomoci s identifikací souběhů aktuárských činností v pojišťovnách, kterým je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, a v pomoci se specifikací přístupu k těmto souběhům. Identifikace příležitostí k realizaci střetů zájmů v pojišťovně a specifikace konkrétních přístupů k jejich řešení je podle nás prvním krokem k naplnění regulatorních požadavků Solventnosti 2. Výsledky této aktivity byly publikovány v Pojistných rozpravách 34.

  Pracovní skupina pro nový web

  Mimo rámec aktuárské a vzdělávací pracovní skupiny, působila pracovní skupina pro nový web.