Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Pokyny

Printed from https://www.actuaria.cz/pokyny.html

Pravidla pro získání osvědčení

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení, schválená v roce 2014

Komentář k těmto pravidlům sepsaný pro valnou hromadu, která je schvalovala

Core Syllabus for Actuarial Training in Europe

Žádost o vydání osvědčení - viz formulář

Pravidla pro celoživotní vzdělávání (CPD)

Aktuální pravidla jsou k dispozici jako příloha v novince Schválená pravidla CPD

----------------------------------------------------

Níže uvedená pravidla platila do roku 2019:

Pravidla pro celoživotní vzdělávání schválila valná hromada 10. 12. 2002 (viz novinka ke stejnému datu). Pravidla byla doplněna valnou hromadou 12. 12. 2006.

Program dalšího vzdělávání bude věnován převážně tématům ze sylabu Groupe Consultatif. Program zachová zásadu spoluúčasti členů společnosti. Základem programu jsou přednášky konané v rámci Semináře z aktuárských věd. Dále jsou do programu zahrnuty další vzdělávací akce jako například přednášky členů společnosti nebo zahraničních odborníků v oblasti pojistné matematiky.

Účast na dalším vzdělávání je vyjádřením členova postoje k poslání společnosti.

Pro jednotlivé vzdělávací akce vyhlašuje komise pro udělování osvědčení (dále jen komise) předem počet bodů, které účastník akce obdrží. Členové komise rozhodují o počtu bodů hlasováním převážně per rollam na základě návrhů, které komisi podávají členové společnosti. Pro Seminář z aktuárských věd předkládá návrhy vedoucí semináře. Jednotlivá akce může získat nula až tři body. Akce s uvedením počtu bodů jsou zveřejňovány na internetových stránkách společnosti (www.actuaria.cz), případně oznámeny členům jiným vhodným způsobem v souladu s bodem VII. Stanov.

Komise při rozhodování o počtu bodů pro jednotlivou akci přihlíží k tomuto orientačnímu bodovému hodnocení:
1. Seminář z aktuárských věd – 1 bod
2. Celodenní akce, na níž přednášejí více než polovinu času členové společnosti nebo zahraniční odborníci v oblasti pojistné matematiky – 2 body
3. Vícedenní akce obdobné jako v bodě 2 (např. mezinárodní aktuárský kongres) – 2 až 3 body

Pro členy společnosti, kterým bylo vydáno osvědčení dle odst. 25 stanov, se zavádí 
a) povinnost získat alespoň 6 bodů ročně,
b) povinnost získat v rámci plnění bodu a) alespoň 1bod za akce věnované problematice aktuárské
profese jednou za tři roky.

Pro žadatele o vydání osvědčení dle odst. 25 stanov, se zavádí 
c) povinnost získat alespoň 5 bodů v posledních dvanácti měsících předcházejících podání žádosti.

V případě, že je aktuár dlouhodobě nemocný nebo v zahraničí, počet povinných bodů se úměrně snižuje.

Tato pravidla dalšího vzdělávání vstupují v platnost dne 1.1.2003, povinnost c) dne 1.1.2004.