Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Pokyny

Printed from https://www.actuaria.cz/pokyny.html

Pravidla pro získání osvědčení

ČSpA uděluje svým členům osvědčení podle Pravidel a podmínek k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost. Podmínky pro vydání osvědčení jsou specifikovány v bodě B.3:

a) získání vysokoškolského vzdělání v oblastech uvedených v odstavci D,
b) alespoň tříletá úspěšná aktuárská praxe (při částečném pracovním úvazku je doba započítaná do praxe úměrně krácena). Přitom by se měla podstatná část praxe uskutečnit v České republice.
c) prokázání, že uchazeč během praxe získal hlubší znalosti v určité oblasti specializace a dosáhl v této oblasti výsledků dokládajících jeho odbornou kvalifikaci. Pro posouzení odborné kvalifikace se vyžaduje vedle písemné informace uvedené v žádosti rovněž přednesení veřejné prezentace pro členy společnosti.

Aktuální verze dokumentů:  Pravidla a podmínky k vydání osvědčení, schváleno v roce 2020,  důvodová zpráva k úpravě.

Sylabus pro získání osvědčení České společnosti aktuárů

Žádost o vydání osvědčení - viz formulář

Předchozí verze:

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení, schválená v roce 2014, komentář k těmto pravidlům sepsaný pro valnou hromadu, která je schvalovala.

 


Pravidla pro celoživotní vzdělávání (CPD)

Hlavní pravidla celoživotního vzdělávání jsou shrnuta v bodě 2.2 pravidel:

"Člen s osvědčením je povinen absolvovat v průměru alespoň 20 hodin celoživotního vzdělávání ročně, z toho minimálně 12 hodin v rámci základní části, z toho minimálně jedna hodina z roční základní části musí být věnovaná vzdělávání v oblasti profesionalismu."

Aktuální verze dokumentů: pdf Pravidla celoživotního vzdělávání,  pdf důvodová zpráva k poslední úpravě.

Evidence celoživotního vzdělávání člena Společnosti za rok 2020:  icon_Excel evidenční soubor (instrukce k vyplnění jsou uvnitř souboru)

V červnu 2020 schválila VH úpravu pravidel. Z důvodu nouzového stavu v Česku byla pro rok 2020 zrušena podmínka 12 hodin základní části, přičemž podmínka splnění celkových 20 hodin byla zachována. Zároveň byla doplněna možnost výboru v podobných situacích požádat aprobační komisi o výjimku jménem všech členů s certifikátem.

Předchozí verze:

S účinností od 1. ledna 2020: pdf Pravidla celoživotního vzdělávání, pdf podklady pro závěry (basis for conclusions) 

S účinností od roku 2002 do 31. prosince 2019, s úpravou v prosinci 2016: pdf