Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Osvědčení

Printed from https://www.actuaria.cz/osvedceni-clenstvi.html

Plné znění podmínek pro získání Osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost, včetně požadavků na vzdělání a formálních náležitostí.

Česká společnost aktuárů jako člen Evropské aktuárské asociace (Actuarial Association of Europe) vydává svým členům "osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost podle profesních zásad přijatých společností a o nabytém aktuárském vzdělání podle dohody o standardech aktuárského vzdělání mezi aktuárskými společnostmi sdruženými v Evropské aktuárské asociaci" (dále jen "osvědčení", viz článek 5.f stanov).
Pro vydání osvědčení stanovuje následující pravidla a podmínky.

1. K rozhodování o vydání osvědčení zřizuje výbor podle článku 25 stanov stálou komisi (dále jen komise). Komise má 11 členů. Členy komise volí valná hromada společnosti. Návrh na členy komise předkládá výbor společnosti. Členství v komisi a výkon funkce tajemníka jsou funkce čestné. Výdaje spojené s činností komise hradí společnost.

2. Funkční období komise je tříleté, shodné s funkčním obdobím výboru společnosti. Po skončení funkčního období navrhne nově zvolený výbor valné hromadě nové složení komise. Do jejího zvolení vykonává komise činnost v předchozím složení.

3. Komise navrhuje výboru společnosti pravidla a podmínky k vydání osvědčení (pravidla činnosti komise) a jejich úpravy. Pravidla činnosti komise schvaluje na návrh výboru valná hromada. Podle těchto pravidel komise rozhoduje o vydání osvědčení uchazečům. Osvědčení vydává společnost.

4. Jednací řád komise schvaluje výbor společnosti.

1. Osvědčení může být vydáno pouze členu společnosti. Osvědčení se vydává na dobu neurčitou. Při nedodržení profesních zásad může být jeho platnost rozhodnutím společnosti zrušena. O zrušení rozhoduje valná hromada na návrh komise.

2. K vydání osvědčení je třeba podat komisi písemnou žádost, která obsahuje:
a) osobní data uchazeče (jméno, titul, datum a místo narození, adresa),
b) přehled o nabytém vysokoškolském vzdělání (škola, obor, rok absolvování),
c) výpis absolvovaných předmětů dokládajících vzdělání dle odstavce C pravidel a podmínek k vydání osvědčení,
d) přehled o účasti uchazeče na akcích programu dalšího vzdělávání v posledních dvanácti měsících předcházejících podání žádosti,
e) přehled o dosavadní odborné praxi s uvedením rozsahu pracovního úvazku a zastávaných pozic, resp. vykonávaných činností,
f) informaci o jazykových znalostech a zkušenostech s používáním informačních technologíí v aktuárské praxi,
g) oblast specializace (například životní pojištění, penzijní pojištění, neživotní pojištění, podnikové řízení rizik, investice/ALM, zdravotní pojištění, sociální pojištění, bankovnictví, zajištění či jiná oblast) s informací o
- dalším vzdělání v dané oblasti (například studijní materiály, kurzy, školení apod.)
- dosažených praktických, případně teoretických výsledcích
- tématu prezentace pro aktuárskou veřejnost,
h) prohlášení, že se uchazeč zavazuje dodržovat profesní zásady práce aktuára přijaté společností,
i) doklad o zaplacení paušálního poplatku ve výši dvojnásobku členského příspěvku.

Komise má právo vyžádat si písemné nebo ústní doplnění podkladů.

3. Podmínkou vydání osvědčení je
a) získání vysokoškolského vzdělání v oblastech uvedených v odstavci C pravidel a podmínek k vydání osvědčení,
b) získání alespoň 5 bodů v programu dalšího vzdělávání v posledních dvanácti měsících předcházejících podání žádosti,
c) alespoň tříletá úspěšná aktuárská praxe (při částečném pracovním úvazku je doba započítaná do praxe úměrně krácena). Přitom by se měla podstatná část praxe uskutečnit v České republice.
d) prokázání, že uchazeč během praxe získal hlubší znalosti v určité oblasti specializace a dosáhl v této oblasti výsledků dokládajících jeho odbornou kvalifikaci. Pro posouzení odborné kvalifikace se vyžaduje vedle písemné informace uvedené v žádosti rovněž přednesení veřejné prezentace pro členy společnosti.

4. Komise rozhodne o udělení osvědčení na základě posouzení míry splnění podmínek uchazečem. Jako podklad k rozhodnutí si může vyžádat externí posudek. Může přizvat uchazeče na jednání komise. Proti rozhodnutí komise je možno se odvolat do dvou měsíců od jeho doručení. O odvolání rozhoduje valná hromada.

Více informací najdete na samostatné stránce věnované vzdělání potřebnému pro získání osvědčení.

 

Člen s osvědčením zvyšuje své vyhlídky na dobré a zajímavé zaměstnání. Osvědčení je nepsanou podmínkou pro zastávání pojistně matematické funkce ve vedení pojišťoven, zajišťoven a penzijních společností.

Osvědčení je uznávané v rámci aktuárských společností sdružených do Evropské aktuárské asociace podle pravidel stanovených v Agreement on Mutual Recognition.

Prakticky se může člen s osvědčením pracující v zahraničí stát plným členem např. britského Institute and Faculty of Actuaries s výrazně menším úsilím než v pokud člen osvědčení nemá. Detaily je v některých případech možné dohledat na stránkách příslušné společnosti, např. na těchto stránkách v případě IFoA, jindy je třeba se na podmínky dotázat.

Česká společnost aktuárů nemá stanovena formální pravidla pro zájemce o uznání osvědčení z jiné členské asociace sdružené v Evropské aktuárské asociaci. Každá případná žádost bude individuálně posuzována Aprobační komisí.