Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Orgány společnosti

Printed from https://www.actuaria.cz/organy.html

Hlavní orgány společnosti definují a pravidla jejich fungování určují stanovy společnosti.

Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, většinou druhé úterý v prosinci. V případě potřeby se koná mimořádná valná hromada v průběhu roku.

Pravidla týkající se valné hromady určují stanovy společnosti v odstavcích 19 až 25.

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČSpA. Přísluší jí:

 • určovat hlavní směry činnosti,
 • schvalovat zprávu výboru o činnosti,
 • schvalovat zprávu revizní komise,
 • změnit počet členů výboru a revizní komise, popřípadě i počet náhradníků těchto orgánů, s přihlédnutím k počtu členů,
 • volit členy výboru a revizní komise, jakož i jejich náhradníky, a odvolávat je na jejich žádost nebo neplní-li své funkce,
 • volit čestné členy,
 • rozhodovat o odvolání ve věcech členství a proti rozhodnutím výboru,
 • usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních a určovat výši zápisného i členských příspěvků,
 • usnášet se na stanovách a jejich změnách, jakož i rozhodovat o zániku ČSpA nebo o její přeměně.

Zápis z valné hromady včetně příloh

Valná hromadaKamil Žák   

20.12.2021 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


Důležité Valná hromada ČSpA 2021 - aktualizace 14.12.2021

Valná hromadaAleš Král   

3.12.2021 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


Zápis z valné hromady 2020 včetně příloh

Valná hromadaKamil Žák   

18.12.2020 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


Důležité Informace pro VH 2020

Valná hromadaAleš Král   

8.12.2020 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


Návrh modelu financování ČSpA - podklad pro valnou hromadu

Valná hromadaMonika Šťástková   

25.11.2020 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


Zápis z elektronického hlasování valné hromady

Valná hromadaKamil Žák  

15.7.2020 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


Výbor se schází přibližně jednou za měsíc.

Pravidla týkající se výboru určují stanovy společnosti v odstavcích 16 až 29.

Výbor ČSpA je jejím statutárním orgánem a řídí její činnost, pokud to není vyhrazeno valné hromadě. Výbor má 9 členů. Funkční období výboru je tříleté. Za výkon své funkce výbor odpovídá valné hromadě. Za členy výboru, kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává výbor náhradníky zvolené valnou hromadou. Kooptovat náhradníky nelze.. Výbor volí ze svého středu předsedu výboru ČSpA. Jednotlivým svým členům může výbor svěřit trvalé obstarávání některých záležitostí.

Schůze výboru svolává a řídí předseda výboru podle potřeby, nejméně však třikrát do roka, jakož i vždy do dvou týdnů poté, co o to byl požádán alespoň třetinou členů výboru. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna aspoň polovina jeho členů. Usnesením výboru je návrh, pro který hlasovala většina přítomných. Nemůže-li předseda výboru z dočasných důvodů vykonávat svou funkci, zvolí výbor dočasného zástupce. Při překážce trvalejšího rázu zvolí výbor dle svého uvážení buď nového předsedu výboru, anebo pověří některého svého člena stálým zatupováním předsedy výboru až do odpadnutí překážky. Výbor vyhotoví zápis ze zasedání výboru do třiceti dnů od jeho ukončení. Výbor poskytne na žádost člena zápis k nahlédnutí.

Výbor je povinen minimálně jednou ročně předložit valné hromadě zprávu výboru o činnosti.

Zápisy z jednání výboru ČSpA jsou přístupné pro členy společnosti po přihlášení: zápisy z jednání výboru

Aktuální složení výboru je:

Zápis z jednání výboru 7.1.

VýborKamil Žák  

14.1.2022 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


Zápisy z jednání výboru 8.12.2020

VýborKamil Žák  

18.12.2020 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


VÍTÁME NOVÉ ČLENY

VýborRedakce 

27.12.2017 - Výbor společnosti projednal na své schůzi dne 12. 12. 2017 podané přihlášky a přijal 1 novou členku. Nové přihlášky budou projednány na následující schůzi výboru v lednu 2018.


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

VýborRedakce 

11.12.2017 -  Máte uhrazené členské příspěvky za rok 2017?


VÍTÁME NOVÉ ČLENY

VýborRedakce 

15.11.2017 - Výbor společnosti projednal na své schůzi dne 15. 11. 2017 podané přihlášky a přijal 6 nových členů. Nové přihlášky budou projednány na následující schůzi výboru 12. 12. 2017.


VÍTÁME NOVÉ ČLENY

VýborRedakce 

20.10.2017 - Výbor společnosti projednal na své schůzi dne 20. 10. 2017 podané přihlášky a přijal 4 nové členy. Nové přihlášky budou projednány na následující schůzi výboru v listopadu 2017.


 

Pravidla týkající se revizní komise určují stanovy společnosti v odstavci 30.

Revizní komise je kontrolním orgánem ČSpA. Je oprávněna kontrolovat hospodářskou činnost a plnění úkolů ČSpA, zejména se vyjadřuje k účetní závěrce. Členové kontrolní komise jsou oprávněni nahlížet do účetních a jiných dokladů ČSpA a vyžadovat od výboru potřebné informace pro svou kontrolní činnost. Revizní komise odpovídá valné hromadě a je nezávislá na ostatních orgánech ČSpA. Členy revizní komise se nemohou stát členové výboru ani osoby jim blízké. Revizní komise je tříčlenná. Je volena na funkční období shodné s funkčním obdobím výboru. Za členy revizní komise, kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává komise náhradníky zvolené valnou hromadou. Kooptovat náhradníky nelze. Revizní komise minimálně jedenkrát ročně podává zprávu o své činnosti valné hromadě.

Aktuální složení revizní komise je:

 • Jan Kořistka
 • David Sviták
 • Vladimíra Unzeitigová

Valná hromada ve smyslu bodu 31 zřizuje aprobační komisi. Aprobační komise je stálá komise, jejímž úkolem je rozhodovat o vydání osvědčení členu ČSpA, který o to požádá. Činnost komise se řídí pravidly pro udělování osvědčení přijatými valnou hromadou. Proti rozhodnutí aprobační komise je možné se do dvou měsíců odvolat k valné hromadě ČSpA. Aprobační komise má 11 členů. Jednací řád aprobační komise schvaluje výbor. Valná hromada volí členy aprobační komise na návrh výboru. Funkční období členů komise je 4 roky. Za členy aprobační komise, kteří trvale přestali vykonávat funkci, povolává komise náhradníky zvolené valnou hromadou. Kooptovat náhradníky nelze.

Dlouholetou předsedkyni Lucii Mazurovou nahradil na pozici předsedy v prosinci 2019 Petr Bohumský. Aktuální složení aprobační komise bylo zvoleno na valné hromadě v prosinci 2020.

Aktuální složení aprobační komise je:

Jednání aprobační komise

Aprobační komiseLucie Mazurová 

14.9.2018 -  Jednání aprobační komise se uskuteční 24.9.2018.


Kontrola bodů za vzdělávání

Aprobační komisePetr Keblúšek  

13.12.2017 - Toto sdělení je určeno pouze členům Společnosti, můžete si je přečíst po přihlášení k vašemu účtu.


Jednání aprobační komise

Aprobační komiseRedakce 

24.11.2017 - Jednání aprobační komise se uskuteční ve čtvrtek 7.12.2017.


Jednání aprobační komise

Aprobační komiseRedakce 

5.6.2017 - Jednání aprobační komise se uskuteční 26.6.2017.


Jednání komise pro udělování osvědčení

Aprobační komiseRedakce 

4.11.2016 - Jednání komise pro udělování osvědčení se uskuteční v úterý 6.12.2016.


Jednání komise pro udělování osvědčení

Aprobační komiseRedakce 

13.6.2016 - Jednání komise pro udělování osvědčení se uskuteční v úterý 21.6.2016


Společnost má dvě významné pracovní skupiny.

Pracovní skupina aktuárská

Členem aktuárské pracovní skupiny se může stát kterýkoliv člen společnosti aktuárů, který má zájem aktivně přispívat k činnosti skupiny. Případní zájemci o členství ve skupině či mimořádnou účast na jednání skupiny kontaktují organizátora. Témata k činnosti zadává buď výbor společnosti nebo navrhuje jakýkoliv člen pracovní skupiny. Pracovní skupina v případě potřeby vytváří podskupinky pro řešení či diskuzi jednotlivých témat.

Pracovní skupina je též platformou pro přenos informací z AAE a IAA od zástupců nominovaných ČSpA.

Dlouholetého předsedu pracovní skupiny a hlavního organizátora práce skupiny Josefa Lukáška vystřídal na začátku roku 2020 Miroslav Šimurda.

Pracovní skupina vzdělávací

Vzdělávací pracovní skupina zejména organizuje vzdělávací akce pořádané ČSpA. Nejvýznamnější událostí je Jarní aktuárské setkání, dvoudenní seminář s mezinárodní účastí, kterého se pravidelně účastní více než 100 aktuárů. Aktuárský seminář pořádaný ve spolupráci s Matfyzem pak přináší cca 20 krát za rok možnost vzdělávání pro budoucí i současné aktuáry.

Více informací naleznete na stránce pracovních skupin.