Aby byla práce s touto stránkou příjemnější, využíváme soubory cookies.
? 

Dokumenty společnosti

Printed from https://www.actuaria.cz/dokumenty.html

Stanovy

Stanovy schválené valnou hromadou dne 10. 12. 2019 s účinností ode dne 1. 4. 2020 a všechny verze stanov platné od roku 1992 s vyznačením jejich účinnosti.

Ostatní řídící dokumenty

Kodex profesionálního chování aktuára: cz česká verzeen English version | dvojjazyčná verze

Odborné zásady: cz česká verze | en English version | dvojjazyčná verze

Disciplinární řízení: cz česká verze | en English version | dvojjazyčná verze

 

Pravidla pro získání osvědčení - viz níže

Pravidla pro celoživotní vzdělávání (CPD) - viz níže


Výše příspěvků a další související informace

Členské příspěvky jsou určeny na kalendářní rok a liší se podle typu členství.

Od roku 2021 je splatnost členských příspěvků 31. března daného roku.

Výše příspěvků pro tento kalendářní rok je uvedena v následující tabulce:

Pravidelné členské příspěvky  
Členský příspěvek 500 Kč
Příplatek za aktuárské osvědčení 1 000 Kč
Příplatek za CERA osvědčení 2 000 Kč
Jednorázové členské příspěvky  
Vstupní příspěvek (noví členové) 500 Kč 
Žádost o udělení aktuárského osvědčení 1 000 Kč 
Žádost o udělení CERA osvědčení 2 000 Kč 

První rok se platí jednorázový, od následujícího roku pravidelný příspěvek.


Příspěvky jsou splatné na účet České spořitelny:

Číslo účtu 6143379/0800
IBAN CZ89 0800 0000 0000 0614 3379
SWIFT GIBACZPX

Jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic svého rodného čísla. V případě, že za vás platí příspěvek zaměstnavatel, uvede číslo faktury jako variabilní symbol. Pokud chcete předejít administrativní zátěži zaměstnavatele s placením příspěvků za více nových členů v průběhu roku, dejte nám vědět.

Výše příspěvků pro předchozí roky

Přihláška - viz formulář

 


Pravidla pro získání osvědčení

Podmínky vydání osvědčení jsou specifikovány v bodě B.3:

a) získání vysokoškolského vzdělání v oblastech uvedených v odstavci D,
b) alespoň tříletá úspěšná aktuárská praxe (při částečném pracovním úvazku je doba započítaná do praxe úměrně krácena). Přitom by se měla podstatná část praxe uskutečnit v České republice.
c) prokázání, že uchazeč během praxe získal hlubší znalosti v určité oblasti specializace a dosáhl v této oblasti výsledků dokládajících jeho odbornou kvalifikaci. Pro posouzení odborné kvalifikace se vyžaduje vedle písemné informace uvedené v žádosti rovněž přednesení veřejné prezentace pro členy společnosti.

Aktuální verze dokumentů:  Pravidla a podmínky k vydání osvědčení, schváleno v roce 2020,  důvodová zpráva k úpravě.

Core Syllabus for Actuarial Training in Europe

Žádost o vydání osvědčení - viz formulář

Předchozí verze:

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení, schválená v roce 2014, komentář k těmto pravidlům sepsaný pro valnou hromadu, která je schvalovala.

 


Pravidla pro celoživotní vzdělávání (CPD)

Hlavní pravidla celoživotního vzdělávání jsou shrnuta v bodě 2.2 pravidel:

"Člen s osvědčením je povinen absolvovat v průměru alespoň 20 hodin celoživotního vzdělávání ročně, z toho minimálně 12 hodin v rámci základní části, z toho minimálně jedna hodina z roční základní části musí být věnovaná vzdělávání v oblasti profesionalismu."

Aktuální verze dokumentů: pdf Pravidla celoživotního vzdělávání,  pdf důvodová zpráva k poslední úpravě.

Evidence celoživotního vzdělávání člena Společnosti za rok 2020:  icon_Excel evidenční soubor (instrukce k vyplnění jsou uvnitř souboru)

V červnu 2020 schválila VH úpravu pravidel. Z důvodu nouzového stavu v Česku byla pro rok 2020 zrušena podmínka 12 hodin základní části, přičemž podmínka splnění celkových 20 hodin byla zachována. Zároveň byla doplněna možnost výboru v podobných situacích požádat aprobační komisi o výjimku jménem všech členů s certifikátem.

Předchozí verze:

S účinností od 1. ledna 2020: pdf Pravidla celoživotního vzdělávání, pdf podklady pro závěry (basis for conclusions) 

S účinností od roku 2002 do 31. prosince 2019, s úpravou v prosinci 2016: pdf


Formuláře

Přihláška do ČSpA

Žádost o vydání osvědčení