společnost činnost předpisy SAV odkazy dokumenty
 
 
1.10.2017
Výsledky výzvy na podporu publikační činnosti
Výbor společnosti rozhodl o přidělení finanční podpory řešitelským týmům.

Výbor společnosti na svém jednání dne 12.9.2017 rozhodl o přidělení finančního příspěvku na podporu publikační činnosti v souladu s plánem společnosti na rok 2017. Na výzvu reagovaly dva řešitelské týmy:
• Historie a současnost výkaznictví pojišťoven; Imrich Lozsi a kol. Zamýšlená odborná publikace se bude věnovat problematice výkaznictví pojišťoven z pohledu různých běžně používaných standardů finančního výkaznictví, jakými jsou IFRS, Solventnost II, MCEV či US GAAP. Kromě základních teoretických principů se bude publikace věnovat také a zejména ukázkám praktických příkladů, jak počítat a sestavit rozvahu a výkaz zisku a ztráty pojišťovny.
• Možnosti využití shlukové analýzy pro rychlou aproximaci závazků; Pavel Zimmermann a kol. Přínosem této publikace pro praktického aktuára je shrnutí možností, návody pro analýzu, porovnání výsledků, poznámky k implementaci vybrané metody v programu R a tím mu usnadnit přípravu vlastní shlukové analýzy.

Oběma týmům byla přislíbena finanční odměna, která bude vyplacena po dokončení a odevzdání publikace.

Autor:  Marcela Vítková